Да кажем добри думи

Учениците предприемат действия за общото благо, за да се насърчи добротата в тяхното училище. Те раздават стикери с усмивки на другите или правят плакати, които поставят на различни места в училище с послания, насърчаващи към доброта или учат другите как да реагират на хулиганско и грубо поведение. Продължителност: Две занятия по 40 минути

Цели на урока

 • Учениците да почувстват, че са част от една общност, в която трябва да уважат себе си и другите и да си помагат;
 • Да усъвършенстват уменията си за признаване и поощряване на положителните качества на съучениците си;
 • Да се изградят умения за предотвратяване на конфликтни ситуации и помагане, както на хулигана така и на жертвата.
 • Да разберат, че гражданите носят отговорност за общото благо;
 • Да изброят начини да се помогне както на хулигана, така и на жертвата;
 • Да разсъждават, за да дадат идеи за предотвратяване на хулиганско поведение;
 • Да разпространяват доброжелателство и разпознават думи на доброта и добри дела като поставят стикери с усмивки;
 • Да направят плакати, които учат другите как да се спре хулиганското поведение в класните стаи, училището и на спортните площадки.
Необходими материали

 • малка кофичка „Кофа, пълна с доброта“ (да се нарисува или изработи на ръка от преподавателя);
 • много хартиени сърца, които да се поставят в кофичката;
 • листи хартия с формат за плакат и пособия за рисуване (маркери, пастели, цветна хартия);
 • (по желание) кръгли стикери (по един лист за всеки ученик)
Работа вкъщи

Обърнете се към семействата на учениците с апел да подкрепят от дома кампанията за борба с тормоза. Споделете със семействата информация относно хулиганското поведение и насоки как да се реагира на тормоза. Нека всеки ученик да занесе вкъщи по няколко хартиени сърца. Помолете ги да обяснят какво представлява практикуването на мило и любезно поведение към членовете на семейството и при проява на добри дела, да пълнят кофичката, предварително поставена в класната стая.

Инструкции

1

Урок 1

Сложете една кофичка пред класа и поставете до нея хартиени сърца. Разкажете на учениците за добра дума или добро дело, на които сте били свидетели тази сутрин или в последно време. Докато описвате добротата, поставете едно сърце в кофичката. Попитайте учениците дали днес са направили нещо добро или са наблюдавали добро дело. Учениците могат да поставят сърце в кофичката, докато описват добро дело. Докато кофичката се пълни, попитайте учениците, дали биха могли да направят план за пълнене такива кофички в класната стая и в училището. Обсъдете начини за популяризиране на тази идея в училището.

Да кажем добри думи
2
Да кажем добри думи

Напомнете на учениците за начините да се спре хулиганското поведение и други грубости в училище. Разпределете учениците по двойки и ги помолете да предложат начини да се помогне, както на хулиганите, така и на жертвите в училище, като „пълнят техните кофички“. Обиколете класа и чуйте за какво си говорят учениците. Накарайте няколко двойки да споделят пред класа за какво са разговаряли.

3

Кажете на учениците, че във всички общности има хора, които взимат решения и предприемат действия за подобряване на положението в общността. Тези хора се наричат филантропи/дарители, защото те даряват своето време, умения или средства, за да помагат на другите. Обсъдете действие, които хората правят в общността (даряват пари на болници или работят като доброволци в училищата). Кажете на учениците, че те също могат да бъдат филантропи/дарители, защото имат много информация, която да споделят с другите, за да се предотврати тормозът в училище.

Да кажем добри думи
4
Да кажем добри думи

Разделете учениците в групи по четири. Поставете задача първо да обсъдят грубите и хулигански поведения, които виждат в училище (без използване на имена), за да определят проблема/потребността. Помолете ги да дадат идеи за насърчаване на добротата в класната си стая и в училище/спортната площадка.

5

Съберете класа, за да споделят какво са обсъждали. Напишете на дъската идеите на учениците. Ако нито една от групите не е предложила да се направят плакати и да се поставят на видно място из училищните коридори, предложете тази идея и обсъдете с учениците какво тези плакати биха могли да съдържат.

Да кажем добри думи
6
Да кажем добри думи

Урок 2

Припомнете на учениците идеите за изработване на плакати от предишния час.

7

Помогнете им да съставят план, който ще научи другите за хулиганското поведение и как да се справят с него. Проектът може да включва изработване на плакати с положителни послания или съвети за борба с тормоза. Учениците могат да се включат в ролеви игри в други класни стаи. (В тези ролеви игри учениците не трябва да играят ролята на хулиган.) Или могат да започнат кампания за доброта, която включва пълнене на кофички с добри дела. Класът може да направи общ проект или всяка група може да направи различен проект.

Да кажем добри думи
8
Да кажем добри думи

Разсъждавайте с учениците за начините, по които могат да откликнат на чувствата на съучениците си, докато осъществяват своя план.

9

Дайте на всяка група следните материали: плакатна хартия (лист хартия в размер по-голям от обикновения А4 (210 х 295 мм), макети, пастели, маркери, цветна хартия, ножици и лепило. Кажете им да работят заедно и да предложат идея/сценарий за тормоза и хулиганското поведение, която ще пресъздадат/нарисуват на хартия. Рисунките им могат да се различават: могат да направят комикси, кратък разказ, илюстрации на добри дела или да напишат стихотворение. Обяснете им, че тези плакати ще бъдат изложени в коридорите/класните стаи на училището, като идеята е да се помогне на учениците и да се предотврати тормозът в училище. Помолете ги да дадат най-доброто от себе си.

Да кажем добри думи
10
Да кажем добри думи

Обсъждайте с учениците, докато осъществяват техните планове. Търсете обратна връзка от тях как се реализат дейностите, как учениците реагират, виждат ли някакви нови добри дела и какво трябва да бъде направено по-нататък.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg