Общност и правила в класната стая

Учениците дефинират значението на понятието  „общност“ и ще помислят за споразумение за организиране на общност в класната стая. Ще обмислят изборите, които правят, и отговорността им за тях. Ще изработят споразумение, което да регулира поведението им по време на часовете. Продължителност: Едно занятие от 40-минути  

Цели на урока

  • Дефинират значението на „общност“ и развият умения да създават и спазват правила
  • Развият умения да обмислят изборите, които правят, и които се отразяват на отношенията им
Необходими материали

  • Хартия за флипчарт
  • Хронометър или часовник със секударник
  • Пособия за писане
Инструкции

1

Обяснете на учениците, че днес те ще се съсредоточат върху това, какво представлява една общност. Проведете обсъждане за характеристиките на общността. Кажете: „Знаем, че общностите могат да се състоят от хора, които живеят в една и съща област. Какви други характеристики правят хората членове на една общност?“ (Характеристиките могат да включват общи интереси, общи преживявания, и расова или етническа идентичност, професионални занимания.) Напишете на дъската, заедно с класа, дефиниция за общност. Възможна дефиниция: „общност: група от хора, които споделят общи интереси и цели и работят заедно“

Общност и правила в класната стая
2
Общност и правила в класната стая

Изиграйте игра, която помага на учениците да се опознаят помежду си, както и да се запознаят с понятието за общност. Разделете произволно учениците по двойки. Дайте им две – три минути, за да открият три или повече неща, които са общи помежду им. Направете от играта по-голямо предизвикателство като поискате учениците да изключат видимите прилики, като пол, цвят на кожата, на косата, на очите и т.н. Примери за прилики между учениците могат да включват споделен любим учебен предмет или спорт, любим цвят или книга, игра, музика, братя и сестри, желание за море, планина, пътуване в чужбина и др. Когато всяка двойка вече е намерила три общи неща, накарайте ги да се  присъединят към друга двойка и да общуват за да намерят неща, които са общи и за четиримата. Комбинирайте групите, докато целият клас е образувал група. (10 – 15 минути)

3

Поставете следните въпроси за размишление:

  • Как играта промени начина, по който мислиш за общността?
  • Как бихме могли да се преразгледаме дефиницията за общност, така че да включим това, което научихме от играта?
Общност и правила в класната стая
4
Общност и правила в класната стая

Пренапишете дефиницията за общност, така че да се отрази наученото от играта. Покажете преработената дефиниция

5

Обсъдете какво означава договор (официално, писмено споразумение). Кажете на учениците, че договорите установяват ясни очаквания между хората. Учениците ще разработят договор – съгласувани помежду им очаквания – които да им помогнат да поемат лична отговорност да учат и да работят възможно най-добре заедно

Общност и правила в класната стая
6
Общност и правила в класната стая

Разделете учениците на групи от по трима или четирима и ги помолете да помислят за предложения за договор за общността в класната стая (Примери: показване на уважение като слушаме, съобразяване, когато другите говорят, настроени сме позитивно и не отхвърляме веднага, работим в сътрудничество, опитваме са да бъдем полезни членове на групата). Нека всяка група предложи три до пет идеи на хартия за флипчарт

7

Покажете изписаните листове и обсъдете

Общност и правила в класната стая
8
Общност и правила в класната стая

Помолете учениците да определят кои насоки са най-важни за изграждането на общност. Отбележете със звездичка или отметка „правилата“, които цялата група смята за най-важни. Зачеркнете тези, които се повтарят. Обсъдете за да решите кои да се запазят, кои да се съчетаят, и кои да отпаднат.

9

Накарайте един или двама ученици да напишат окончателния вариант на договора на лист за флипчарт. Нека всички ученици да го подпишат. Поставете договора за общността на видно място в класната стая докато траят всички занятия от този модул, за да напомня на учениците за поведението, което е важно за изграждането на здрава общност.

Общност и правила в класната стая

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg