Добрите дела и ние: нашите права

Учениците ще осъзнаят и разберат понятия като „равнопоставеност“, „справедливост“, „толерантност“ и „равенство“ като жизненоважни основни идеи/елементи, необходими за съществуването на гражданското общество. Учениците ще научат за нарушенията на правата на  децата и ще разсъждават върху примери за добри дела и колективни действия в полза на общото благо.

Цели на урока

  • определят понятията „равнопоставеност“, „справедливост“, „толерантност“, „права на човека“, „равноправие“, „филантропия“ и „общо благо“
  • определят как равнопоставеността, справедливостта, равноправието и толерантността, които проявява даден човек, подкрепят правата на човека и допринасят за общото благо;
  • открият връзките между правата на децата и примери за тяхното нарушаване
  • изградят разбиране за важността на правото на глас на всички членове на една общност.
Необходими материали

  • Приложение 1: „Аз определям правилата“ Маркери
  • Приложение 2: „Аз определям правилата верни отговори“
  • Приложение 3: „Всеобщата декларация за правата на човека“ (текстът ще се прожектира на екран)
  • Приложение 4: „Права на човека и нарушаването им“
  • Ножици
Инструкции

1

Поставете следния въпрос: “Кое е честно?” Предизвикайте по-широка дискусия, в която да участват всички ученици, като им дадете пример, който ще ги накара да се замислят (напр.: “Случвало ли ви се е родител или учител да покаже, че предпочита дадено дете пред друго? Как се почувствахте?“) Задавайте допълнителни въпроси, например „Чувствали ли сте някога, че не сте получили това, което ви се полага като внимание, задоволяване на желания и др..?“ или “Какво направихте, когато видяхте, че отнасят зле или несправедливо с друг ученик в училище или в квартала?“

Добрите дела и ние: нашите права
2
Добрите дела и ние: нашите права

Попитайте учениците правят ли разлика между понятията „равнопоставеност“, „справедливост“, „толерантност“ и „равноправие“ (докато записвате понятията на дъската). Чуйте някои от отговорите.

3

Разделете учениците на малки групи и им раздайте Приложение 1: „Аз определям правилата“. Помолете учениците да работят по двойки или в малки групи, за да изрежат понятията и техните определения и да ги свържат правилно. Помолете ги да подредят думите, които назовават новите понятия на чиновете си и да разместват определенията срещу тях, докато не открият кое на кое понятие съответства. Учениците ще открият, че някои определения се припокриват.

Добрите дела и ние: нашите права
4
Добрите дела и ние: нашите права

Това упражнение даде повод за  дискусия, защото не е толкова лесно да се открият съответстващите определения. Докато учениците дискутират и работят над значенията на думите, можете да се възползвате, да въведете нови знания, или да дадете разяснения, както и да помолите някои особено точни и удачни  коментари, които те чули в малките групи, да бъдат споделени от учениците с целия клас. Можете да използвате Приложение 2: „Аз определям правилата  ̶  верни отговори“ като насока за провеждане на дискусиите. Това упражнение може да отнеме 10-15 минути. Възможно е към началото на груповата дискусия не всички ученици да са намерили съответствията на определенията.

5

Помолете учениците да  кажат кои са правилните определения и да споделят какво мислят за връзките между тези понятия. Повторете някои от коментарите, направени от учениците по време на упражнението за откриване на точните определения. Кажете на класа че равноправието, толерантността и равнопоставеността са част от справедливостта. Насърчете учениците да помислят за конкретни примери за равнопоставеност, толерантност и справедливост в училище. (Например: всички се оценяват по една и съща система; часовете са с еднаква продължителност за всички; всеки има право да изрази мнение, което се зачита, различните мнения и опит се приветстват и зачитат и т.н.)

Добрите дела и ние: нашите права
6
Добрите дела и ние: нашите права

Обяснете на учениците, че  “Действията за насърчаване на тези характеристики на обществения живот са израз на зачитане на правата на човека.“ След това им задайте въпроса: “Кои са онези човешки права, до които не всички хора в света имат достъп?“ (Например: справедливото заплащане на труда, чистотата в местата, където хората живеят, наличието на достатъчно храна и дрехи, чистата питейна вода и свободата на изразяване на мнение и др.)

7

Попитайте учениците дали знаят за исторически личности, които доброволно са отдали времето си, за да защитават справедливостта и правата на човека. (например Левски, а в световен мащаб може би децата биха разпознали Ема Уотсън (Хърмаяни от Хари Потър)-права на жените, Анджелина Джоли – права на децата др.)

Добрите дела и ние: нашите права
8
Добрите дела и ние: нашите права

Помолете ги да помислят върху следния въпрос: „Как правим света по-добър и стабилен, чрез действията си в полза на справедливостта и равните права?“ Насочете учениците към извода, че техните лични действия са свързани с понятието „гражданска доблест“, което означава лично поведение, което подкрепя успешното развитие на обществото като цяло.

9

За финал на урока, обсъдете с класа идеи за различни благородни постъпки, равнопоставеност и справедливост.

Добрите дела и ние: нашите права
10
Добрите дела и ние: нашите права

В началото на следващия час задайте на децата въпроса: “Длъжни ли сме да проявяваме загриженост за благополучието/правата на другите така, както за нашите собствени?“ Приемайте всякакви отговори, като искате от учениците да се аргументират.

11

Помолете учениците да назоват правата, които принадлежат на децата (записвайте ги на дъската, на екрана или на хартия за флипчарт).

Добрите дела и ние: нашите права
12
Добрите дела и ние: нашите права

Покажете на учениците Приложение 1: „Опростена версия на Всеобщата декларация за правата на човека“, за да сравните с идеите, дадени от тях. Попитайте учениците какво мислят за тези права. Има ли такива, които са ги изненадали?

13

Отворете с децата онлайн версията на конвенцията за правата на детето или за правата на човека и оставете на екрана докато прочетете на децата една или повече от историите в приложение 2. Помолете децата да отбелязват, кои права са нарушени, докато ви слушат.

Добрите дела и ние: нашите права
14
Добрите дела и ние: нашите права

Дискутирайте какво са отбелязали и защо. Кои права са нарушени? Какво в чутото им е направило най-силно впечатление и защо? Има ли прояви на доброта и филантропия в някоя от историите, които чухте? Помолете учениците да дискутират какво могат да направят те от свое име и от името на тяхната ученическа общност по темите, които чуха? Обсъдете, как младите хора могат да работят заедно, за да създадат по-цивилизовано общество?

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg