Насилие и нарушаване на човешки права

Учениците ще дефинират упражняването на насилие и ще опишат последствията за потърпевшите, свидетелите и цялата общност. Те ще разберат, че упражняването на насилие е въпрос, свързан с гражданските права, и следва да бъде решен, за да може общността, в която живеят, да бъде безопасна за всички. В рамките на тази тема те ще изработят анкета и ще проучат мнението на учениците и семействата от общността, за да направят „момента снимка” на ситуацията по отношение на упражняването на насилие.

Цели на урока

 • Да определят проявите на насилие като негативно поведение, нанасящо вреда на човек или животно в уязвима ситуация
 • Да дефинират причините и последствията от поведение на упражняване на насилие
 • Да проучат техники и тактики за превенция на насилие и ефективни начини за реакция при такива ситуации
 • Да направят оценка на ситуацията по отношение на агресията в училище и да споделят заключенията си
 • Да идентифицират връзката между упражняване на насилие и човешките права
Необходими материали

 • Снимки от списания на млади хора, облечени по различен начин, включително: религиозно/етническо облекло, различни стилове на обличане, характерни за тийнейджърите, облекло, характерно за различни географски региони, както и облекло с различна степен на „женственост“ или „мъжественост“ и за двата пола. Ще са необходими достатъчно на брой снимки за половината от класа.
 • Достъп до „Факти и митове, свързани с оказване на насилие” на интернет страница https://www.bullying.org/external/documents/Bullying.org_Bullying_Myths-Facts%20Pamphlet.pdf
 • Екземпляри за учителя или учениците на Приложение 1: Форми на насилие
Инструкции

1
 1. Представете на учениците някои от фактите по-долу и обсъдете реакцията им на тези цифри и твърдения:
 • 1 от 12 ученика, които пропускат учебни занятия, го правят, защото се страхуват да отидат на училище.
 • 3 от всеки 4 ученика споделят, че той или тя са били тормозени в училище в един или друг момент.
 • Упражняването на насилие е най-сериозно в класовете 7-9, а класовете 4-6 са на второ място, но насилие може да има във всеки клас.
 • 60% от потърпевшите/мишените споделят, че са тормозени от момчета, а 40% – от момичета.

** Национален център за жертви на престъпления „Проект жертви-подрастващи”

Насилие и нарушаване на човешки права
2
Насилие и нарушаване на човешки права

Представете на учениците основна информация, свързана с упражняването на насилие. Насилието е повтарящо се негативно поведение, нанасящо вреда на някой, който е по-слаб (на ръст, физическа сила или по-друг начин, показващ дисбаланс на силите). Човекът, който упражнява насилие, сякаш се забавлява от ситуацията, а жертвата се чувства подтисната.

3

Попитайте учениците каква е според тях разликата между упражняване на насилие/насилие и проява на грубост. Нека учениците опишат какво представлява упражняването на насилие в училище.

Насилие и нарушаване на човешки права
4
Насилие и нарушаване на човешки права

Покажете на учениците информацията от Приложение 1: Форми на насилие. Прочетете списъка заедно и обсъдете примери или лични наблюдения, включително и какви са ползите за агресорите и защо потърпевшите предпочитат да не споделят за това.

5

Нека учениците да споделят какво мислят за някои от последствията от насилие за отделните въвлечени страни, за училището и общността. Начертайте четири колонки на дъската със следните заглавия: „Грубиян/побойник”, „Потърпевш/жертва”, „Училище”, „Общност”. Запишете във всяка колона идеите на учениците от „мозъчната атака” за последствията за всички тези различни страни.

Насилие и нарушаване на човешки права
6
Насилие и нарушаване на човешки права

Обяснете на учениците, че упражняването на насилие влияе върху начина, по който хората се чувстват спрямо себе си, един към друг, както и върху атмосферата на безопасност в училище или в обществото. Жертвите на насилие отсъстват повече, оценките им са по-ниски и съответно се дипломират с по-нисък успех. В някои крайни случаи жертвите реагират с насилие или пък извършват самоубийство като пряк резултат от насилието, на което са били подложени. Насилието взима повече от една жертва. Страничните наблюдатели биват също травмирани, тъй като си задават въпроси относно това как да постъпят. Климатът на общуване в училище се влошава и чувството на безопасност намалява, когато се проявява търпимост към насилието. Последствия има за цялата общност, когато младите хора проявяват насилие или са травмирани. Младежи, които упражняват тормоз върху другите обикновено проявяват тенденция към насилие, а агресията не спира на прага  на училището. Хората, въвлечени в насилие, пренасят проблема и в други области на своя живот.

7

Попитайте учениците как биха постъпили, ако станат свидетели на насилие. Напишете следните възможни варианти за отговор на дъската:

 • ще се намеся, за да помогна на потърпевшия;
 • ще кажа на някой учител;
 • ще се направя, че не забелязвам, за да не си помисли насилникът, че му се обръща внимание;
 • или ще поговоря с насилника и/или жертвата по-късно
Насилие и нарушаване на човешки права
8
Насилие и нарушаване на човешки права

Нека учениците дадат отговор, като вдигнат ръка и с броя на пръстите си отбележат съответния вариант: напр. три пръста означава „ще се направя, че не забелязвам, за да не си помисли насилникът, че му се обръща внимание”. Може да се предложат и други, различни сценарии, за да се получат и други отговори. Тези сценарии може да са свързани с формите на упражняване на насилие от Приложение 1 или пък с някой от следните примери: ученик често бива изблъскван от колелото си на път за училище; ученик от горния курс често бива пребиван; едно момиче бива изолирано и му се присмиват; обиден слух се разпространява чрез съобщения по телефона; едно момче редовно бива блъскано от свой съученик

9

Попитайте учениците: Защо някой би се опитал да пресече поведение, свързано с упражняване на насилие, ако той самият не е замесен? Защо трябва да се вълнуваме от правата на другите хора?

Насилие и нарушаване на човешки права
10
Насилие и нарушаване на човешки права

Започнете занятието с кратък преглед на това, за което сте говорили миналия час, и с обяснението, че някои форми на насилие представляват нарушение на човешките права. Дайте определение на човешки права (законово, социално и икономическо равенство, което е гарантирано на българските граждани в глава втора на Конституцията на България).

11

Обсъдете кои свободи или права се отнемат от жертвите на насилие и общността като цяло в резултат на упражняването на насилие (право на равно и безопасно образование, свобода от преследване на основание на раса, религия или полова принадлежност).

Насилие и нарушаване на човешки права
12
Насилие и нарушаване на човешки права

Дайте определение на „малцинства” като групи от хора, които или биват възприемани като имащи по-малка сила и власт, или пък силата им бива отнета от потисническа/по-силна група. Законите защитават малцинствата от несправедливо третиране от страна на по-силните групи, но всеки може да избере да привлече вниманието към съответната форма на натиск/потисничество, защото лицата/групите, които са по-слаби може да нямат смелостта или ресурсите да се изправят срещу потисника си.

13

В световен мащаб се отделя голямо внимание на гарантиране на човешките права на всички хора. Поговорете с децата за „Всеобщата декларация за човешките права”(https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=blg) и потърсете по-подробно описание на основните човешки права, които са гарантирани на всички хора.

Насилие и нарушаване на човешки права
14
Насилие и нарушаване на човешки права

Попитайте как би трябвало да реагират гражданите, когато видят, че се нарушават права на други хора и обсъдете. „Хората, които се опълчват на несправедливостта се наричат застъпници, което представлява вид филантропия.” Припомня се определението на „филантропия” като даряване на време, умения или ценни принадлежности и предприемане на действия в името на общото благо. Поставете задача пред учениците да предприемат действия за насърчаване на съпричастността и справяне с упражняването на насилие в училище.

15

Възможност е по време на това занятие да поканите външен лектор, който да поговори с децата за правата на човека, както и за застъпничество

Насилие и нарушаване на човешки права
16
Насилие и нарушаване на човешки права

Разделете класа на групи и им възложете да прочетат за насилието „Факти и митове за упражняването на насилие” на интернет адрес: https://www.bullying.org/external/documents/Bullying.org_Bullying_Myths-Facts%20Pamphlet.pdf. Групите могат да направят упражнението под формата на игра като се редуват да четат твърденията и да отговарят с „факт” или „мит”.

17

Обсъдете фактите и митовете, които съвпадат с мнението на учениците или ги изненадват. Поговорете защо евентуално насилниците стават такива. Обяснете, че упражняването на насилие може да се основава на дискриминация или на несправедливо третиране на хората на база на това към каква група принадлежат, начина, по който изглеждат, обличат се или се държат.

Насилие и нарушаване на човешки права
18
Насилие и нарушаване на човешки права

Попитайте учениците дали в училище има позитивен дух и усещане за общност? Смятат ли, че упражняването на насилие представлява проблем в тяхното училище и знаят ли какви видове насилие се наблюдават. Насърчете учениците да дадат идеи за събиране на информация относно поведение, което представлява насилие в училище, която след това ще представят по подходящ начин.

19

Възложете на учениците задачата да изработят анкета и да съберат информация от учениците, служителите в училището и семействата си (може да е както от тяхното училище, така и от други училища от средния и начален курс на образование). Обсъдете накратко какво е анкета и как се прави, как се събира информация (данни, факти, мнение на хората) и как се въвежда в таблица. Идентифицирайте категориите, свързани с проучванията (местонахождение, пол, честота и др.).

Насилие и нарушаване на човешки права
20
Насилие и нарушаване на човешки права

Обсъдете характеристиките на ефективната анкета като дадете примери, за да знаят как да постъпят при разработването на въпросите за своята анкета.

21

Разделете класа на екипи от по трима до петима души. Всеки екип трябва да разработи анкета във връзка с упражняването на насилие в училище и възможните решения на проблема. Всеки екип ще има конкретна целева група за анкетата: ученици в горния курс, съученици, семейства, административен персонал и учители. Кажете на учениците, че въпросите за анкетата трябва да бъдат подходящи за съответната целева група. Например, анкетата за семейството може да включва следния въпрос: „Някога упражнявано ли е вербално или физическо насилие в училище върху вашето дете?”. Въпросникът за деветокласниците може да включва следния въпрос: „Били ли сте някога прицел на насмешка или на бой от страна на ваши съученици или на десетокласници и единадесетокласници?”. Всяка от целевите групи би могла да отговори на следния въпрос: „Наблюдавали ли сте някога инцидент, свързан с проява на насилие в нашето училище?”

Насилие и нарушаване на човешки права
22
Насилие и нарушаване на човешки права

Кажете на учениците, че всяка анкета следва да включва не по-малко от пет въпроса. Въпросите трябва да са ясни и да изискват кратък отговор. Учениците следва да включат също и въпрос, свързан с евентуални решения на проблема с насилието. Въпросите, включени в анкетата трябва да бъдат прегледани от класа или от учителя. Анкетата може да бъде съгласувана и с училищния психолог.

23

Обсъдете начини, които ще осигурят обективни и точни отговори на въпросите без да поставят хората на риск.

Насилие и нарушаване на човешки права
24
Насилие и нарушаване на човешки права

Задачата на учениците е да разберат дали други ученици в тяхното училище са били обект на насилие, насмешка или изолиране на базата на начина, по който се обличат или изглеждат. Насърчават се учениците да разпитат другите ученици за това какво са изпитали, как са се чувствали и как са реагирали. Отговорите следва да бъдат записани в сбита и смислена форма.

25

Предизвикателството се състои в това да разговарят поне с трима ученика, с които обикновено не биха разговаряли. Така те може да се обърнат към непознати за тях училищни клубове или социални групи, с които да започнат разговор по темата за насилието.

Насилие и нарушаване на човешки права
26
Насилие и нарушаване на човешки права

В рамките на това занятие трябва да изработите анкетата, формата за попълване и обобщаване на данните, както и план за всяка група

27

Учениците представят набраната информация под формата на графики и таблици и споделят обобщените резултати с класа.

Насилие и нарушаване на човешки права
28
Насилие и нарушаване на човешки права

Проведете дискусия в клас по следните въпроси:

 • Упражнява ли се насилие в нашето училище? Какви са доказателствата?
 • На базата на цитираните доказателства, какъв е бил евентуалния катализатор?
 • Ефективно ли реагират хората на упражняването на насилие?

Какво може да направи класът за подобряване на положението?

29

В последните минути на занятието помолете учениците да запишат на дъската защо упражняването на насилие е нарушение на нашите човешки права.

Насилие и нарушаване на човешки права
30
Насилие и нарушаване на човешки права

Разделете учениците по двойки. Раздайте на всяка двойка произволна снимка от списание, на която е сниман млад човек в специфично облекло. Нека всеки от учениците, без да разговаря с партньора в своята двойка, да погледне снимката и да отговори на следните въпроси: Какъв според вас е този човек? Бихте ли искали да сте приятели? Защо да/защо не? Нека учениците да споделят отговорите си със своите партньори.

31

Припомнете набързо в дискусия какво означава „насилие“, като извлечете мнения и примери от класа. Подчертайте, че е умишлено, едностранно поведение и целта му е да накара жертвата да се почувства зле. По принцип насилието е продължаващо/последователно поведение, което е насочено към някого, който изглежда „различен“ и/или безсилен. Обяснете на учениците, че насилието често е свързано с предразсъдък или дискриминация или с несправедливо отношение към хората поради принадлежността им към определена група, а не заради тях самите. Проверява се дали учениците разбират думите „предразсъдък“ и „дискриминация“ и ако е необходимо, се изясняват чрез определенията в раздел „Речник“ на този урок.

Насилие и нарушаване на човешки права
32
Насилие и нарушаване на човешки права

Дискутирайте с класа следните въпроси по отношение на снимките:

  • Еднакви изводи ли си направихте вие и другият съученик във вашата двойка за хората от снимките?
  • Според вас какво може – и съответно не може – да определи човек за другите въз основа на външния им вид?
  • Какъв е един от проблемите във връзка с преценката на хората въз основа на външния им вид?
  • Какъв вид предразсъдъци мислите, че имате самите вие и вашите връстници за другите ученици в училището?

Как тези предразсъдъци могат да се превърнат в насилие?

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg