Правила в класната стая (нашето различно поведение)

Целта на нашият урок, бе да си припомним правилата в класната стая от предходните години, но в същото време да добавим нови и по-актуални такива, които всеки по-голям ученик да спазва след като влезне в класната стая. Един такъв урок в началото на учебната година, ни дава доста информация за това, дали децата са се променили през изминалата ваканция, дали са пораснали и дали са готови да измислят още по-добри правила и по-ангажиращи. На първо място започнахме да дискутираме въпроса за това как биха изглеждали днес нашите нови правила и всички стигнаха до извода, че са деца с големи мечти, които стигат до небето, точно затова и втората стъпка беше скицирането на проекта.  За целта нарисуваха самите те нашето училище, от чиито кумин излизат балони и те повдигат и политат в небето заедно с училището ни, а във всеки един балон се съдържа по някое от новите правила,  и тези правила са основата, с която училището ни лети към своите големи мечти. Продължителност: Едно занятие от 40-минути

Цели на урока

  • Да си припомним старите правила от предходните години
  • Да добавим нови и актуални правила
  • Децата да се научат да спазват правилата и извън училище
  • Учениците да са нясно, защо са нужни правилата
Необходими материали

  • Цветни картони и цветни листи
  • Тетрадка
  • Маркери
Инструкции

1

Обяснете на учениците, че днес те ще се съсредоточат върху това, какво представлява една общност. Проведете обсъждане за характеристиките на общността. Кажете: „Знаем, че общностите могат да се състоят от хора, които живеят в една и съща област.

Какви други характеристики правят хората членове на една общност?“ (Характеристиките могат да включват общи интереси, общи преживявания, и расова или етническа идентичност, професионални занимания.) Напишете на дъската, заедно с класа, дефиниция за общност. Възможна дефиниция: „общност: група от хора, които споделят общи интереси и цели и работят заедно“.

Правила в класната стая (нашето различно поведение)
2
Правила в класната стая (нашето различно поведение)

Изиграйте игра, която помага на учениците да се опознаят помежду си, както и да се запознаят с понятието за общност.

Разделете произволно учениците по двойки. Дайте им две – три минути, за да открият три или повече неща, които са общи помежду им.

Направете от играта по-голямо предизвикателство като поискате учениците да изключат видимите прилики, като пол, цвят на кожата, на косата, на очите и т.н.

Примери за прилики между учениците могат да включват споделен любим учебен предмет или спорт, любим цвят или книга, игра, музика, братя и сестри, желание за море, планина, пътуване в чужбина и др. Когато всяка двойка вече е намерила три общи неща, накарайте ги да се присъединят към друга двойка и да общуват за да намерят неща, които са общи и за четиримата.

Комбинирайте групите, докато целият клас е образувал група. (10 – 15 минути)

3

Поставете следните въпроси за размишление:

Как играта промени начина, по който мислиш за общността?

Как бихме могли да се преразгледаме дефиницията за общност, така че да включим това, което научихме от играта?

Правила в класната стая (нашето различно поведение)
4
Правила в класната стая (нашето различно поведение)

Пренапишете дефиницията за общност, така че да се отрази наученото от играта. Покажете преработената дефиниция.

Обсъдете какво означава договор (официално, писмено споразумение). Кажете на учениците, че договорите установяват ясни очаквания между хората.

Учениците ще разработят договор – съгласувани помежду им очаквания – които да им помогнат да поемат лична отговорност да учат и да работят възможно най-добре заедно.

5

Разделете учениците на групи от по трима или четирима и ги помолете да помислят за предложения за договор за общността в класната стая

Примери: показване на уважение като слушаме, съобразяване, когато другите говорят, настроени сме позитивно и не отхвърляме веднага, работим в сътрудничество, опитваме са да бъдем полезни членове на групата. Нека всяка група предложи три до пет идеи на хартия за флипчарт.

Правила в класната стая (нашето различно поведение)
6
Правила в класната стая (нашето различно поведение)

Покажете изписаните листове и обсъдете.

Помолете учениците да определят кои насоки са най-важни за изграждането на общност. Отбележете със звездичка или отметка „правилата“, които цялата група смята за най-важни.

Зачеркнете тези, които се повтарят. Обсъдете за да решите кои да се запазят, кои да се съчетаят, и кои да отпаднат.

7

Накарайте един или двама ученици да напишат окончателния вариант на договора на лист за флипчарт. Нека всички ученици да го подпишат.

Поставете договора за общността на видно място в класната стая докато траят всички занятия от този модул, за да напомня на учениците за поведението, което е важно за изграждането на здрава общност.

Правила в класната стая (нашето различно поведение)

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg