Организации с нестопанска цел (НПО)

Учениците ще направят разграничение между нестопански и стопански сектор. Продължителност: Две занятия по 40 минути

Цели на урока

  • Да се формират знания у учениците за организациите със стопанска и нестопанска цел;
  • Да осмислят значението на нестопанския сектор като част от общността;
  • Да осъзнаят, че даряването и дарителството е отговорност на общността.
Инструкции

1

Разкажете накратко какво е Български дарителски форум – това е сдружение – вид неправителствена организация, в която влизат (негови членове са) стопански и нестопански организации, които даряват ресурси – пари, време, експертиза, доброволен труд за различни обществени каузи. От една страна членове на БДФ са други нестопански организации – фондации, от друга – компании, които имат различни дарителски програми.

Организации с нестопанска цел (НПО)
2
Организации с нестопанска цел (НПО)

Припомнете какво значи нестопанска и стопанска организация:

  • Нестопанската организация не разпределя прихода си между управителния си съвет или настоятелството, нито между екипа си, а вместо това го използва, за да постигне поставените общественозначими цели. Според ЗЮЛНЦ (Закон за юридическите лица с нестопанската цел – според който работят неправителствените организации в нашата страна) такива в България са сдружения и фондации. Това са организации, които подкрепят например деца в нужда, бедни и възрастни хора, животни, грижат се опазване на чистотата на природата и др.

Стопанските организации са предприятия и фирми, които търгуват – работят, за да произвеждат определени стоки или услуги, които задоволяват потребностите на клиентите. Основната им цел е да получават печалба и да увеличават доходите си. Такива са например банките, мобилните оператори, хотелски и туристически фирми, фирми, които произвеждат лекарства или козметика и т.н.

3

Учениците се разделят по двойки и получават набор листчета. На всяко има име на стопанска организация (5 бр.) или име на организация с нестопанска цел (5 бр). Вижте „Списък с членове на БДФ“ (Приложение 1) и подберете 5 компании и 5 фондации, с които да илюстрирате примери на стопански и нестопански организации. В Приложение 2 са дадени примери след членовете на БДФ – как може да се опише тяхната дейност. Може да продължите така по списъка от Приложение 1.

Организации с нестопанска цел (НПО)
4
Организации с нестопанска цел (НПО)

Учениците трябва да разделят бележките в две категории. Всеки ученик трябва да запише предположенията си за видовете организации и защо мисли така в първия „Лист за запис на бележки“ (Приложение 2)

5

Всяка двойка ученици образува група с друга двойка. Всяка двойка ще обсъди как са сортирали бележките си. Двете групи ще се слеят и повторно ще сортират вече общата група от бележки. Всеки ученик записва новите резултати и новата обосновка на Лист за запис на данни II (Приложение 3)

Организации с нестопанска цел (НПО)
6
Организации с нестопанска цел (НПО)

Когато класът се събере отново, представител на една от групите излиза на дъската и поставя бележките в две категории, като обясни мотивите за групирането по смисъла на стопански и нестопански организации. Учителят обявява пред класа колко грешки са допуснати. Втора група ще има възможност да излезе и да направи промени и обясни групирането. Другите групи ще имат възможност да правят промени, докато се стигне до верни списъци със стопански и нестопански организации. (На този етап на учениците не е казано коя организация каква е).

7

След това групите ще бъдат инструктирани да обсъдят особеностите на всяка категория организации. Всеки член на групата ще записва характеристиките на Лист за запис на данни. После учителят провежда дискусия с класа за общите теми и характеристиките на всяка категория като зададе въпроса: „Какви са общите елементи в Категория Б?“ (Възможните отговори включват: помага на хората, доброволно, в полза на обществото, предоставя услуга).

Организации с нестопанска цел (НПО)
8
Организации с нестопанска цел (НПО)

Учителят посочва, че Категория А включва организации със стопанска цел, докато организациите в категория Б се наричат нестопански. След това всяка група ще излезе с определение за организации с нестопанска цел. Дефинициите трябва да се прочетат пред класа и да се напишат на дъската или на флипчарт. Учениците ще гласуват за определението, за което чувстват, че е най-подходящо.

9

Помолете учениците в малки групи да сравнят и съпоставят ролята на организациите с нестопанска цел с тези на търговските дружества. В резултат на това обсъждане всяка група излиза с доклад. Въпросите за обсъждане в групите могат да бъдат: Защо съществуват организациите във всяка група, каква е целта? Какви са ползите за обществото да има организации със стопанска цел и организации с нестопанска цел? Как ще изглежда общността, нацията, светът без организациите в тези две категории? Нуждаем ли се в общността както от търговски дружества, така и от организации с нестопанска цел?

Организации с нестопанска цел (НПО)

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg