Пепеляшка

Категория: Филантропия Клас: 2

Целта на този урок е да въведе учениците в особеностите на приказките като жанр. Учениците опознават положителните и отрицателните черти на героите и универсалните теми в приказките за Пепеляшка. Планът за филантропия се въвежда с този урок и се провежда през следващите седмици. Продължителност: Три занятия по 40 минути

Цели на урока

 • Усъвършенстване на формираните умения у учениците за възприемане и осмисляне на вълшебната приказката като жанр
 • Формиране на естетически вкус и потребност от четене
 • Обогатяване чувствата и образните представи на децата чрез разширяване на гамата от чувства, настроения и преживявания като резултат от емоционалната съпричастност при възприемане на литературната творба
 • Формиране на умения за съставяне на план за дарителски учебен проект за събиране на дрехи за техни връстници в нужда
Необходими материали

 • книжки с картинки за Пепеляшка (вж. библиографската справка)
 • филм по приказката за Пепеляшка (вж. библиографската справка)
 • голям формат хартия за макети и пастели/моливи (за всеки ученик)
 • хартия за флипчарт и маркери
 • непопълнени разписки от организация, в която ще занесете дарените предмети
 • учебна тетрадка за Акция за даряване на дрехи (Приложение № 1)
 • учебна тетрадка за отличителни черти на приказките (Приложение № 2)
Инструкции

1

Урок №1

Пуснете на класа филма за Пепеляшка. Докато учениците гледат, кажете им да внимават за елементите на приказката, свързани с героите, обстановката (декора), проблема, събитията, решението и края. Кажете им, че след филма, ще искате от тях да ги определят.

Бележка за преподавателя:
При преподаването на тези уроци трябва да се вземе предвид чувствителността на ученици, които могат да се окажат членове на подобни семейства. Стереотипите за „мащеха“ и „доведена/заварена сестра„, които са част от приказката за Пепеляшка, ще трябва да бъдат внимателно обмислени от учителя.

Пепеляшка
2
Пепеляшка

Покажете на учениците как да сгънат голям лист хартия на шест квадрата. Те показват и описват елементите на приказката в шестте квадрата (герои, обстановка (декор), проблем, събития, решение и край). Като използват елементите на приказката, учениците преразказват приказката за Пепеляшка. Това може да стане като цяло в клас или в малки групи.

3

Урок № 2

Кажете на класа, че „Пепеляшка“ е приказка. Приказката е вид история (жанр), която включва вълшебства, добри и лоши герои.

Пепеляшка
4
Пепеляшка

Раздайте Приложение 2: Отличителни черти на приказките.

Прочетете списъка на учениците и ги помолете да маркират думите, които описват Пепеляшка. Друг подход е да прочетете списъка и децата да вдигат ръка, когато четете дума, която описва Пепеляшка.

За да проверите наличните знания, ползвайте Приложение 3: Таблица на знанието, като отбелязвате на флипчарт

5

Прочетете на глас книгата с приказката за Пепеляшка.

Обсъдете изборите, направени от различните герои и последствията от тях.

Пепеляшка
6
Пепеляшка

Проведете дискусия за разликата между положителните и отрицателните герои.

Определете егоистично и безкористно.

Разсъждавайте, за да обсъдите други понятия, свързани с черти на характера (вълшебство, магии, вълшебен, зло, злодей, алчност, глупост, мързел, благородство, доброта, трудолюбие, търпение, честност, смелост, полезност, скромност).

Обсъдете защо Пепеляшка продължава да е добра, докато доведените й сестри и мащехата й са лоши. Кой действа за доброто сред хората в приказката и кой действа единствено за себе си по егоистични причини?

7

Учениците сгъват лист хартия на половина и рисуват два персонажа: един отрицателен и един положителен.

Рисунките трябва да отразяват героите и да включват характеристики от съставения списък.

Пепеляшка
8
Пепеляшка

Урок № 3

Разкажете на учениците за организации, които работят за общото благо чрез предоставяне на дрехи, храна и мебели за семейства, които се нуждаят от помощ.

Избройте някои от местата във вашата общност, които приемат използваните дрехи и кажете на учениците как всяка една от тези организации разпределя благата (локално, в международен план, срещу заплащане, безплатно, и т.н.).

Учениците могат да гласуват за това, къде да изпратят събраните дрехи (на коя организация).

9

Възможни примери за учителя, които да преразкаже пред съучениците си:

Предварително трябва да се свържете с неправителствена организация във вашето населено място, за да проучите къде точно има нужда от събраните от вас дрехи – много важно е те да отидат именно на място, където децата имат нужда от това. При подобни акции освен мястото, трябва да се знаят и брой, пол и възраст на децата, за които ще се направи дарението.

Изпратете писма до семействата на учениците като обясните кампанията и призовете за участието на доброволци (Вж. Приложение 1: „Акция за даряване на дрехи“).

Започнете събирането на дрехи и уточнете датата за края на кампанията.

Желателно е учениците да присъстват лично при даряването.

Пепеляшка

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg