Смелостта да бъдеш самият ти („Не” на дискриминацията!)

Учениците ще проучат какво е дискриминация и начините да въздействат срещу несправедливостта и да направят позитивна промяна в името на общото благо и на другите. Учениците посочват проблеми в училището или общността, за чието решаване мислят, че биха имали смелостта да се борят. Продължителност: 3 занятия от 40 минути

Цели на урока

  • Дефинират понятие и представа за „дискриминация“
  • Формират нагласи срещу дискриминацията и разсъждават върху възможности за ограничаване или премахването й в класната стая, в училище и в общността
Необходими материали

  • Екземпляри за учениците от Приложение № 1: Личен опит
  • Голям лист хартия (приблизително 7,6 x 7,6 см) и маркери
  • Eсе „ Урок по толерантност” - приложено
Инструкции

1

Организирайте учениците да участват в интерактивната игра „И аз също” (линка в библиографията).

След играта започнете дискусия и ги насочете да открият помежду си сходни интереси, мечти, неща, които ги радват или натъжават и в които не са и предполагали, че си приличат. Запишете ги на флипчарт или дъска в колона „Сходства/Прилики“.

Смелостта да бъдеш самият ти („Не” на дискриминацията!)
2
Смелостта да бъдеш самият ти („Не” на дискриминацията!)

Насочете ги към разсъждения върху това какво прави човек уникален и различен – дали това са дрехите, външността, знанията, черти на характера или нещо друго.

Забележка: дискусията в края на играта е много важна и ролята на учителя е да насочва вниманието на учениците към осъзнаване на различията и приликите като нещо нормално за хората.

3

Напишете на дъската думата „чужд“. Попитайте учениците дали могат да си спомнят за момент, когато са се чувствали като чужди, може би в непозната обстановка: нов клас, ново училище, нов отбор или нов квартал.

Помолете ги да споделят своите мисли и чувства, включително страховете и техните проблеми.

Помолете ги да си припомнят какво се е случило накрая. Основателни ли са били страховете и опасенията им или са отшумели с течение на времето?

Дайте на учениците 5-6  минути, за да нахвърлят отговорите съгласно указанията, дадени в Приложение №1: Личен опит. Кажете им да не пишат имената си, защото в следващия час ще съберете работите им и ще прочетете някои от тях анонимно пред класа.

Смелостта да бъдеш самият ти („Не” на дискриминацията!)
4
Смелостта да бъдеш самият ти („Не” на дискриминацията!)

Помолете ги да дадат и пример кога самите те са гледали на някой друг като на чужд и защо?

Запишете отговорите им на дъската – това може да премине и към Урок № 2.

5

Напишете на дъската думата „дискриминация“ до думата „чужд“.

Прочетете анонимните отговори от предишния час – от Приложение №1: Личен опит. Попитайте класа какво за тях означава терминът „дискриминация“.

Възможна дефиниция: „несправедливо отношение към човек или група хора, обикновено поради предразсъдъци, свързани с раса, етническа принадлежност, възраст, религия или пол”.

Разделете учениците на групи от по двама или трима и им кажете да обсъдят накратко приликите и разликите между понятията за „дискриминация“ и „чужд“.

Бележка за преподавателя: Докато групите обсъждат тези въпроси, прегледайте приложенията за личния опит и изберете четири или пет, които представляват добри примери.

Смелостта да бъдеш самият ти („Не” на дискриминацията!)
6
Смелостта да бъдеш самият ти („Не” на дискриминацията!)

След като учениците са имали достатъчно време за обсъждане, кажете им да споделят мислите си. Запишете на дъската същността на дискусиите им.

Прочетете на глас някои от отговорите на първите два въпроса от Приложение № 1: Личен опит. Помолете учениците да чуят страховете и опасенията, които възникват, когато някой се чувства чужд.

Обсъдете с класа примери за дискриминация от историята, ако те знаят и са чували за такива. Запишете ги на дъската.

7

Прочетете на глас някои от отговорите на третия въпрос от приложението за личен опит. Кажете на учениците да слушат внимателно какво намалява страховете и опасенията.

Помолете ги да определят какво знаят или са чували, че може да бъде полезно, за намаляване или премахване на чувството за дискриминация или да бъдеш чужд.

Смелостта да бъдеш самият ти („Не” на дискриминацията!)
8
Смелостта да бъдеш самият ти („Не” на дискриминацията!)

Върнете се отново към малките групи и нека всяка група да определи по една стратегия, която може да се използва, за да се намали или премахне дискриминацията и/ или чувствата на отчужденост в класната стая, училището или квартала.

9

Прочетете есетата в Приложение 2.

Коментирайте как децата, спечелили конкурса разсъждават върху толерантността – какво е тя, как се формира?

 

Смелостта да бъдеш самият ти („Не” на дискриминацията!)
10
Смелостта да бъдеш самият ти („Не” на дискриминацията!)

Напишете думата „Дискриминация“ в средата на голям лист хартия.

Кажете всяка група да напише на плаката думи или изрази, които предлагат начин да се намали или премахне дискриминацията в класната стая, училището или квартала.

Изложете плаката в училището, за да го видят всички – ако е уместно.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg