Справедливост, етика и филантропия

Категория: Дарителство Клас: 8

Учениците ще дадат определение на думи, свързани с филантропията и ще посочат конкретни проявления на етиката и актове на филантропия, в семейните взаимоотношения и приятелските връзки. Учениците ще направят връзка между понятията „справедливост“ и „филантропия“ в писмена форма като реакция на цитат или на лично преживяване.

Цели на урока

  • разберат какво е етика, ще идентифицират етичното поведение и ще могат да посочат примери за етично поведение;
  • създадат разбиране за значението на думите „справедливост“ и „филантропия“ и ще свържат двете понятия
  • могат да посочат примери на хора, които са образец на подражание в областта на филантропията.
Необходими материали

  • Хартия за флипчарт;
  • Хартия, моливи;
  • Цветни маркери
Работа вкъщи

В края на предишния урок, задайте на децата задача за подготовка у дома. Помолете ги да опишат случка, свързана с благотворителност, която са преживели заедно с родителите или приятелите си. Насърчете детето да обсъди със своя родител опита на семейството свързан с благотворителността. Помолете учениците да запишат и донесат и споделят с класа написаното. Обяснете на учениците, че всяко добро дело може да бъде взето предвид и да се включи сред примерите.

Инструкции

1

Разделете учениците на малки групи и ги помолете да обсъдят случаите, в които те и семейството им са дарили от своето време, умения и средства, за да помогнат на някого. Помолете ги да  разговарят и за случай, при който те са били адресат на акт на благотворителност. Обсъдете в класа примерите, които са излезли.

Справедливост, етика и филантропия
2
Справедливост, етика и филантропия

Запишете на дъската какви благотворителни дейности са извършвали учениците със своите семейства.

3

Помолете учениците да дадат определение за  “филантропия“ запишете отговорите на дъската или на флипчарт. Насърчете ги да се обединят около обща формулировка. Можете да им помогнете, като ги насърчите да мислят в следната посока (филантропия – даряване на време, умения и средства в полза на другиго или за общото благо; Доброволен акт в обществена полза; Доброволно дарение, доброволна общественополезна дейност и доброволно сдружаване, преди всичко в полза на другите;  Активни действия за подобряване на човешкото благосъстояние).

Справедливост, етика и филантропия
4
Справедливост, етика и филантропия

Насочете класа към идеята, че „филантропия“ означава даряване и споделяне на време, усилия и средства. Сравнете това определение с определенията, дадени от класа.

5

Помолете учениците да определят какво е етика, етично поведение, както и какво е значението на етиката за „общото благо“, на отделен лист хартия за флипчарт.

Справедливост, етика и филантропия
6
Справедливост, етика и филантропия

Насочете класа към извода, че когато се занимаваме с благотворителност, това е пример за етично поведение.

  • Етика – Система от нравствени ценности; принципи на правилно и добро поведение
  • Етичен – Който се отнася до или е свързан с етиката; съобразен с принципите за правилно поведение, възприети спрямо определена професия – етично (нар.)
7

Попитайте учениците по какъв начин справедливостта допринася за общото благо. Проведете дискусия.

Справедливост, етика и филантропия
8
Справедливост, етика и филантропия

Дайте на учениците да напишат есе, в което да опишат случай на несправедливост, преживян или наблюдаван от тях и начина по който са реагирали или биха искали да реагират като филантропи.

9

Прочетете есетата в клас и дискутирайте с учениците.

Справедливост, етика и филантропия

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg