Засаждане на дърво

По време на този практически урок учениците ще засадят дървета и ще имат възможност да научат как човекът може да въздейства положително върху околната среда. Продължителност : 4 или 5 занятия по 40 минути (по преценка на учителя)

Цели на урока

 • Да се усвоят знания за важната роля на природата за човека;
 • Да се формират умения за подобряване живота на хората, чрез благоприятно въздействие върху природата. Да осъзнаят отговорностите и начините за такива действия;
 • Да се усвоят знания и формират умения за засаждане на дръвчета на обществено място;
 • Да осъзнаят, че са дарили част от свободното си време в името на общото благо;
 • Да осъществят общественополезна дейност, чрез засаждането на дърветата.
Необходими материали

 • Тетрадка дневник за проекта „Засаждане на дървета“;
 • Празни листa бяла хартия (по 1 бр. на ученик);
 • Инструменти за засаждане ( пръст или компост, ръкавици, лопати);
 • Фиданки от разсад;
 • Приложение № 1: Частите на дървото и техните функции.
Инструкции

1

Урок № 1

Помолете учениците да си припомнят наученото в училище досега за опазване на околната среда. Нека учениците да запишат дейностите (в тетрадката дневник – виж материали) или нарисуват рисунка за информацията на лист хартия от тетрадка. Помолете учениците да споделят идеите и рисунките си с останалите от класа.

Засаждане на дърво
2
Засаждане на дърво

Разделете учениците на малки групи и дискутирайте как различните дейности за опазване на околната среда са въздействали положително върху нея. Нека всяка група определи свой представител, който да разкаже какво са обсъждали.

3

След това помолете групите да дискутират начини, по които могат да въздействат положително върху околната среда. Нека всяка група да определи свой представител, който да сподели какво е обсъждала групата.

Запишете предложенията на учениците. Дискутирайте ги.

Засаждане на дърво
4
Засаждане на дърво

Обяснете на учениците, че ще имат възможност да окажат положително въздействие върху околната среда, като засадят дръвчета на близко място в околността.

5

Помолете учениците да разговарят с родителите си, дали биха се включили в тази обществено полезна дейност (засаждане на дръвчетата)

Определете с директора/общината къде да засадите дърво.

Засаждане на дърво
6
Засаждане на дърво

Урок № 2

Помолете учениците да разсъждават под формата на записки в дневника върху това какво е отношението им към тяхното участие в проекта за засаждане на дървета. Защо го правят? Какъв е смисълът? Помолете учениците да споделят какво са написали.

7

След това им покажете как да направят скица/карта/схема на дадено място. Заведете ги до мястото, определено за засаждане на дърво и им дайте лист хартия, за да си направят карта. Учениците могат да работят в групи. Кажете им да запазят картите си, за да ги ползват по-късно.

Засаждане на дърво
8
Засаждане на дърво

Урок № 3 (по желание на преподавателя)

По време на занятието научете децата какви са функциите на различните части на дървото. (Картинка с устройството на дървото и обяснение на функциите на различните му части ще намерите на следния уебсайт: link)

9

Дайте на всеки от учениците лист хартия от тетрадка и им покажете как да го сгънат вертикално на три части. Посочете конкретна част от дървото на диаграма, която представя неговите части. Помолете учениците да я скицират най-горе в първата вертикално сгъната част на листа. (По-надолу в същата колона учениците ще трябва да нарисуват и други части на дървото.) Помолете учениците да запишат в следващата колона предположенията си за какво би могла да служи тази част на дървото. Посочете една по една другите части на дървото, като повтаряте горните две стъпки за всяка от тях. След това научете децата какви са функциите на всяка една част и ги помолете да запишат тази информация в третата колона. Помолете учениците да съпоставят първоначалните си предположения за функцията на частта с действителната функция.

Засаждане на дърво
10
Засаждане на дърво

Помолете учениците да извадят картите си. Обсъдете с тях възможните места за засаждане (ако са повече от едно) и определете коя група ученици къде ще засади дърво.

11

Урок № 4

Обяснете на учениците как да засадят своите дръвчета. След това отведете учениците и родителите доброволци до определеното за засаждане място. Те трябва да работят в групи, за да засадят дръвчетата.

Засаждане на дърво
12
Засаждане на дърво

Урок № 5

По време на урока раздайте на всеки ученик лист хартия от тетрадка, за да запише разсъжденията си за засаждането на дърветата – „Ние засадихме дървета“, „Земята е нашия зелен дом“, „Добро за нашата земя“. Използвайте като насока въпросите по-долу.

 • Как се чувствате след завършването на този проект?
 • Как се отрази на околната среда това, че засадихте дърво?
 • Как повлияхте на общността чрез засаждането на дървото?
 • Как си представяте мястото, на което засадихте дърветата след 10 години?
 • Как си представяте вашето дърво, когато порасне? /рисунка /
 • Прочетете разсъжденията на учениците и направете изложба от техните рисунки.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg