Застъпничество за кауза

На това занятие учениците ще набележат местна, регионална и/или национална организация застъпническа организация. Ще проучат избраната организация и ще разработят стратегия за планирани действия, с които да помогнат на други да подемат каузата/каузите на тази група/организация, като за целта използват метода на редакционните писма или друг вид застъпничество.

Цели на урока

  • Да се запознаят с термина „застъпничество“ и да се научат да определят потребността от застъпничество
  • Да изберат, проучат и набележат кауза на местна, регионална и/или национална застъпническа организация
  • Да разработят убедителни и ефективни действия, свързани с каузата на набелязаната организация
Необходими материали

  • Приложение 1: Застъпнически казуси
  • Приложение 2: Рубрика за писане на редакционно писмо
Инструкции

1

Раздайте на децата Приложение 1: Застъпнически казуси, на случаен принцип, и ги разделете на малки групи от по 5-6 души. Определете място за всяка от групите в четирите ъгъла на стаята. Инструктирайте групите да излязат с общи отговори на въпросите, в края на приложението, като всяка група ще трябва да избере свой говорител, който да представи работата им

Застъпничество за кауза
2
Застъпничество за кауза

Обяснете на учениците какво е „застъпничество“ и че често то е породено различни неща като: чувство за несправедливост; от отделни лица или групи, които са приели присърце каузата, тъй като обикновено са се сблъскали със съответната несправедливост; от отделни лица или групи, които са състрадателни – те чувстват, че някой трябва да говори за тези, които „нямат глас“

3

Дайте на класа време да обсъди заедно всеки сценарий

Застъпничество за кауза
4
Застъпничество за кауза

След като изтече времето, което сте дали на учениците, нека всяка група представи работата си. Провокирайте дискусия след представянето на всяка група.

5

Представете на учениците следния хипотетичен сценарий: „Местният вестник е поискал информативни и убедителни редакционни писма „Призив за действие“, с които да се насърчи читателската аудитория на вестника да бъде по-активна по отношение на благосъстоянието на животните. Класът се е съгласил да отговори на това искане.  (Ако имате отношения с местния вестник, можете да пробвате да договорите е наистина да публикуват писмата. Друг вариант е, да ги публикувате на сайта на училището или в училищния вестник, ако имате такъв.).

Застъпничество за кауза
6
Застъпничество за кауза

Учениците трябва да изберат застъпническа кауза и да се застъпят за нея, като използват метода на застъпничество чрез редакционно писмо. (Учениците могат да решат да използват друга стратегия, като подготвят презентация въз основа на проучването си, съставят брошура и/или публикуват в училищния вестник статия във вестникарски стил.) Важното е, че учениците ще могат да говорят от името на и за животните. Ако се налага, разяснете на децата какво е редакционно писмо: редакционното писмо представлява писмен материал, чиято цел е да представи както информация, така и гледна точка. Често то е написано по такъв начин, че да убеди читателя да приеме гледната точка на автора и/или да предприеме действия.

7

Като използват интернет и/или печатни материали, учениците ще проучат местни, национални или международни организации за защита на животните. Заданието към тях е да планират и изготвят убедително редакционно писмо, с което да насърчат читателите да се включат в дейността на избраната организация.

Застъпничество за кауза
8
Застъпничество за кауза

В началото на следващото занятие, всяка група ще представи своите проекти в рамките на 2-4 минути да представи редакционното си писмо (или друг проект за застъпничество).

9

След представянето на проектите, провокирайте дискусия, дайте обратна връзка на всяка от групите.

Застъпничество за кауза

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg