Животни и хора

Учениците избират конкретно животно, за което да съберат и научат повече информация. Те работят в малки групи и създават кратка презентация. Учениците установяват влиянието, което тези животни имат върху общото благо на общностите. Продължителност: Две занятия по 40 минути

Цели на урока

  • Формиране на знания за връзката между животни и човек и установяване влиянието, което тези животни имат върху хората (помощник на човека);
  • Формиране на знания и умения да работят в група;
  • Формиране на умения за споделяне на знания чрез информационен плакат или презентация.
Необходими материали

  • достъп до Интернет и/или печатна информация (вж. библиографската справка за списък на уеб сайтове и книги)
  • програма за презентации и/или картон за плакати и пособия за рисуване
  • екземпляри от Приложение № 1: Ръководство за проучването
Работа вкъщи

Децата да направят свое проучване и списък с животни, които помагат на хората в работата им и в бита им, и други, които помагат на хора да преодолеят различни видове проблеми и дефицити.

Бележка за преподавателя: Преди да работите по урока определете вида на презентациите на учениците (плакат или софтуер/програма) и организирайте необходимите носители, достъп до интернет или печатните материали.

Инструкции

1

Прочетете разказа на Елин Пелин „На браздата”. Коментирайте каква е връзката между човека и животното и защо животното е нужно на човека. Как в наши дни животните ни помагат, включително в ежедневието? (задавайте толкова отворени въпроси, колкото смятате за необходими, за да се осъществи подходяща дискусия за ролята, която животните са играли в нашето общество някога, за да преминем към настоящето – напр. били са нужни за изхранване и са ползвани в ежедневната домашна работа).

Животни и хора
2
Животни и хора

Разгледайте сайта на фондация „Очи на 4 лапи” , както и клипа как се обучава куче – водач – https://www.youtube.com/watch?v=pBsZucGqbbU. Коментирайте как то помага на хората с увреждане в ежедневието.

3

Нека класът да направи график на обичайните си ежедневни дейности. Един от учениците да начертае на дъската дълга хоризонтална линия и постави в началото на линията надпис „Събуждане“ и надпис „Заспиване“ – в края на линията. Кажете на всички ученици да добавят между двата надписа възможно най-много обичайни дейности от деня на ученика. След това се върнете в началото на графика и помолете учениците да помислят за всяка дейност върху графика, за да определят дали един човек с увреждане може да използва помощта на куче – водач на слепи,  за да изпълни своите ежедневни дейности. Оградете в кръг всяка дейност, която ще бъде по-лесна за изпълнение с помощта на лабрадорът Леда – кучето във видеото. Кажете на учениците да направят изводи за ползите от куче-водач, като анализират резултатите от работата по графика.

Животни и хора
4
Животни и хора

Помолете децата да направят свое проучване и списък с животни, които помагат на хората – т.нар. животни придружители, в работата и в бита им и други, които помагат на хората да преодолеят различни видове проблеми и дефицити.

5

Върнете се към списъка на животни и работа, която те извършват от първия урок. Помолете учениците да споделят своите списъци, които са направили за домашна работа да добавят в списъка допълнителни животни и работата им.

Животни и хора
6
Животни и хора

Кажете на учениците, че ще се разделят на малки групи, за да проучат и да направят информационен плакат или презентация за дадено животно. Разделете класа на групи от по двама или трима ученици и в зависимост от интересите им, да проучат конкретно животно.

7

Раздайте материалите за изработване на плакатите или подгответе компютрите – ако презентацията ще е онлайн. Всяка група трябва да проучи съответното животно с помощта на печатни източници и/или източници в интернет и след това да създаде визуално представяне на информацията. Раздайте Приложение № 1: Ръководство за проучването и прегледайте проучването, което трябва се направи.

Животни и хора
8
Животни и хора

Когато презентациите са готови, направете изложба на плакатите в класната стая и оставете учениците да направят една „разходка наоколо“ и да разгледат всички плакати. Ако презентациите са направени на компютър, представете ги на целия клас. Дайте им време да си задават взаимно въпроси и да коментират какво са научили за животните, които помагат на хората,  и тяхното значение за общото благо.

9

Провокирайте учениците да помислят как биха могли да подкрепят или да подпомогнат и подобрят състоянието и ежедневието на животните, като дарят своето време, умения и средства. Коментирайте дали са научили/проучили организация за хуманно отношение към животните по време на уроците или проучването, която биха искали да подкрепят? Подскажете на учениците да се обърнат към семействата си за идеи и да споделят тези идеи на следващото занятие.

Животни и хора

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg