Къде отиват парите

Учениците ще разберат начините, по които парите могат да се използват: харчене, спестяване, инвестиране и даряване. Ще разберат колко е важно финансите да се планират разумно, за да се избегнат ненужни дефицити, огромни дългове и лоши кредити. Продължителност: 2 занятия от 40 минути

Цели на урока

  • да идентифицират начините, по които хората използват парите;
  • да се научат да разграничават желания и потребности;
  • да правят аналогии за начина, по който останалите хора използват парите си, със своя собствен;
  • да осъзнаят значението на създаване на личен финансов план.
Необходими материали

  • Дъска;
  • Приложение 1 „Хората и графика „торта“ на парите им“;
  • Приложение 2 „Графика „торта“ на парите ми“
  • Приложение 3 Работен лист „Моите заключения“;
  • Приложение 4 Графика „Торта“ на парите ми на 35 години“;
  • Приложение 5 Графика „Торта“ на парите ми на 55 години“ – Домашна работа.
Инструкции

1

Докато учениците влизат в класната стая, се прожектира снимка на банкнота или монета в центъра на дъската, за да могат всички да го видят (ако нямате мултимедия, намерете картинка или просто покажете банкнота). На класа се съобщава, че темата на днешното занятие са парите. Помолете учениците да посочат начините, чрез които хората използват парите си. Обяснете на децата, че тези идеи могат да се подредят в четири отделни групи под следните заглавия: харчене, спестяване, инвестиране и даряване. След като учениците разберат значението на тези понятия, опитайте да определяте кое от дадените предложения представляват харчене (Х), спестяване (С), инвестиране (И) или даряване (Д). След като всяко предложение бъде подредено в съответната категория, помолете учениците да  изброят 5-10 неща, които хората купуват с парите си и да продължат да добавят тези предложения на дъската, с цел да се допълни списъка.

Къде отиват парите
2
Къде отиват парите

Думите „Желания“ и „Потребности“ се написват на дъската и нека учениците да определят какво означават за тях тези понятия. Те трябва сами да достигнат до извода, че „Желанията“ представляват да искаш нещо, без което човек би могъл физически да живее, докато „Потребностите“ представляват нещо полезно и/или необходимо за поддържане на самия живот. Нека учениците да обозначат с Ж (желание) или П (потребност) всяко едно от нещата, посочени на дъската.

3

Раздава се „Хората и графика „торта“ на парите им“ (Приложение 1) и нека всеки ученик да прочете и да следва инструкциите, за да изпълни заданието.

Къде отиват парите
4
Къде отиват парите

Раздава се екземпляр от „Графика „торта“ на парите ми“ (Приложение 2). Учениците прочитат и следват инструкциите, за да изпълнят заданието.

5

След като и двете графики „торти“ са изпълнени, се раздава работният лист „Моите заключения“ (Приложение 3) на всеки от учениците. Учениците се насочват да обсъдят отговорите, които са дали на всеки един от въпросите от работния лист „Моите заключения“ (Приложение 3).

Къде отиват парите
6
Къде отиват парите

Раздава се Графика „Торта“ на парите ми на 35 години“ (Приложение 4) и от учениците се изисква и въображение за това упражнение. Обсъдете с учениците накратко какви промени очакват да настъпят в начина, по който използват парите си в периода между настоящия момент и момента, когато са на 35 години. Поговорете защо тези промени биха настъпили. Накрая на урока на учениците се раздава екземпляр от Графика „Торта“ на парите ми на 55 години“ (Приложение 5) за домашна работа.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg