Как да разпознаем насилието

Продължителност: Четири занятия по 40 минути. След дискусия и проучване учениците съвместно изработват определение за  насилие и причините за него. Правят оценка на състоянието на собствената им общност, като вземат предвид разнообразни фактори, които допринасят за насилието или елиминирането му.

Цели на урока

 • Да се формират умения за диференциране на различни видове насилие;
 • Да се развие чувствителност към различаване на насилието и нагласи;
 • Да се информира за случаи на насилие в местната общност и се осъществят подкрепа;
 • Да се анализират факторите за промяна, необходими за положителни резултати върху местната общност и държавата;
Необходими материали

 • Компютри с достъп до интернет или печатни копия на материалите „Цялата картина” и „Списък на фактите” от проведено от УНИЦЕФ „Изследване на насилието”: https://www.voicesofyouth.org/sections/violence-war-and-conflict/pages/the-big-picture
 • Надуваема топка (тип „плажна или подобна);
 • Компютри с достъп до интернет;
 • Хартия, маркери; хартия с по-голям формат;
 • Художествени материали за изработване на таблата (дъска за табла, маркери, ножици, цветни моливи, лепило, цветен картон, ножици и др.)
 • Табла с два цитата (вж. Инструкции -Насочващи дейности)
 • Екземпляри за учениците на „Основни факти, свързани с домашното насилие” (вж. библиографската справка);
Инструкции

1

Урок № 1

Върху голяма надуваема топка (напр. плажна), се написват с маркер следните думи: определение, причина, пример, факт, резултат и възможност. Нека учениците застанат в кръг и започнат да си подхвърлят топката. Когато някой хване топката, нека прочете думата, която се пада най-близо до десния му показалец. Ученикът споделя мисли или чувства по отношение на насилието във връзка с тази дума. Например, за „възможност”, ученикът може да сподели какво би могъл да направи, за да се намали насилието над деца. Продължава се подхвърлянето на топката и се разсъждава върху проблема насилие, докато всеки е имал възможност да се изкаже поне веднъж.

Как да разпознаем насилието
2
Как да разпознаем насилието

Учениците споделят наблюденията си от горната игра и обобщават отговорите. Споделят какво биха могли да направят, за да предотвратят насилието, или ако има вече такова, да помогнат за преодоляването му – в своето училище, квартал или общност.

3

Учениците да опишат случай, когато са станали свидетели или са претърпели насилие – може да става дума за инцидент с проявено насилие, в който са участвали пряко, или нещо, на което са станали свидетели косвено.

Как да разпознаем насилието
4
Как да разпознаем насилието

Учениците дефинират какво е насилие. Започват да рисуват мисловна карта, в центъра на която стои думата „насилие” и лъчи, които тръгват от там настрани докато учениците споделят различни аспекти на колективното определение, което сами дават на думата „насилие”.

Задайте въпрос към учениците: ”Какви са причините за насилието?” – допълва се мисловната карта с техните идеи, като се рисуват нови балончета и се създава мрежа от идеи.

Дефинират се различните видове насилие (домашно насилие, сексуално насилие, насилие над деца – в училище, война).

5

Раздават се копия на материала „Насилие след младежите: Обобщени факти”.

Насочват се учениците към интернет страницата на проведеното от УНИЦЕФ изследване на насилието http://www.voicesofyouth.org/sections/violencewarandconflict/pages/thebigpicture. Прочита се „Голямата картина” в лявата колонка, след това отиват с мишката на „Списък на фактите” от дясната страна и я прочитат. Споделят един факт, който са научили дотук. Ако не разполагате с компютри, може да отпечатате тези два материала и да ги размножите предварително.

Как да разпознаем насилието
6
Как да разпознаем насилието

Проведете групова дискусия за наученото от тях с възможни насочващи въпроси: ”Какво в тези материали ви изненада във връзка с насилието сред младежи? Какво вече знаехте? Какво прочетохте, което вече сте наблюдавали в нашето училище или общност? Какъв ефект има представата за насилие върху вас за вас? Какви са опасностите от различните форми на насилие върху общността?

7

По желание/възможна гледна точка: Въвежда се и се използва понятието „социален капитал” като „доверие, което изгражда общността посредством позитивното взаимодействие между нейните членове”. Когато общността преживява криза, като напр. бедствие или насилие, натрупаното доверие може да бъде призовано на помощ за възстановяване на общността. Пример на социален капитал е когато дадено семейство пострада от пожар, който унищожи дома и покъщнината им, а членовете на общността, често напълно непознати, се притичват на помощ на пострадалите (солидарност). Проявите на насилие в общността „изсмукват” запасите от социален капитал, които са необходими на общността, за да справи със ситуации на стрес. Насилието има ефект не само върху преките участници, но отслабва цялата общност (семействата, училищата, клубовете, кварталите, нациите и глобалната общност).

Как да разпознаем насилието
8
Как да разпознаем насилието

Урок № 2
Учениците ще научат да разпознават домашното насилие и ще посетят кризисен център за жени или ще чуят презентация от представител на такъв център.
Подготовка на учителя.

Подгответе се да получите достъп до кризисен център за жени – жертви на насилие. Възможно е това да е трудно – да има ограничения по отношение на големината на групата, която може да посети центъра. Освен това, вероятно изискванията за конфиденциалност ще ограничат продължителността и обхвата на подобно посещение. Визита от този тип изисква предварителна подготовка и взаимодействие между учител и центъра. Предлагаме представителя на центъра да подготви за посещението презентация, която отговаря на въпросите „кой”, „какво”, „кога”, „къде”, „защо”. Помолете представителя да отдели известно време и на темата за предотвратяване на насилието срещу жени. Ако не е възможно да посетите център, поканете негов представител да посети класа и да изнесе презентация пред учениците.

9

Урокът започва със следния цитат: „Мир. Това не означава да си на място, където няма шум, неприятности или усилена работа. Означава да си заобиколен от всички тях и пак да чувстваш спокойствие в душата си.” Анонимен автор.

Въпрос към учениците смятат ли, че е възможно „да си изпълнен с мир”, дори, когато живееш в страна или общност, където има насилие.

Споделя се с учениците още един цитат: ”Бъди промяната, която искаш да се случи в света.” – Ганди Въпрос: Какво означава „бъди промяната”. Как можем да тълкуваме този цитат във връзка с насилието и ненасилието/мира.

Как да разпознаем насилието
10
Как да разпознаем насилието

Нека учениците се разделят на групи от 3-4. Помолете ги да обсъдят начини, по които те самите могат да „бъдат промяната” в своята общност във връзка с прекратяване на насилието и с превенцията му. След десет минути групите споделят идеите си с целия клас.

Въпрос към класа за предложения относно начини, по които да предадат идеите си на своите връстници (те може да включват създаване на театрална постановка, пантомима, диаграма, поема, песен, рап, постер, медийна презентация). Нека учениците да работят по групи, за да изберат начин, по който да се застъпят за премахване или поне намаляване на насилието. Оставя им се време да планират застъпническата дейност.

Забележка*: Реферирайте към урока от 6 кл. „Застъпничество за кауза“, ако темата за застъпничеството е чужда за децата.

 

11

Урок № 3

Представяне на презентации за застъпническа дейност против насилието.

Всички заедно планират как да представят или покажат „продукта” в общността с цел популяризиране на идеята за нулева толерантност към насилието и възможността общността да му се противопостави.

Как да разпознаем насилието
12
Как да разпознаем насилието

Урок № 4

Организира се посещение в кризисен център или презентация от представител на центъра пред класа.

За въвеждане в темата се дава се на учениците определението за домашно насилие (вж. речника) и се раздават екземпляри на „Основни факти за домашното насилие”. Прочита се и се обсъжда всичко, което е ново или изненадващо за учениците. Имайте предвид – някой от учениците може да е имал личен досег с домашно насилие.

13

Подготвят се учениците за посещението в кризисния център за жени, преживели насилие като се подчертае, че ще бъдат само посетители и наблюдатели.

Учениците се мотивират и предварително с тях се обсъждат въпроси, които ще им помогнат да вникнат по-добре в целите на програмата за защита на жените, преживели насилие и по-генерално – в проблема.

След посещението или презентацията, нека учениците да споделят преживяването си, какво са научили и как всеки от тях би се противопоставил на насилието в общността.

Как да разпознаем насилието
14
Как да разпознаем насилието

Речник: 

насилие: акт на физическа или вербална сила, която се прилага, за да причини вреда;

право: нещо, което се полага на човек по силата на закон, традиция или по природа;

социален капитал: лична инвестиция на време чрез социално взаимодействие, което гради

доверие и дава възможност на участниците съвместно да предприемат по-ефективни действия в името на постигането на споделени цели;

промяна: процес на изменение, подобряване на нещо;

домашно насилие: конфликт с проява на насилие между членове на едно семейство или домакинство, който води до физическо нараняване, сексуално посегателство или постоянен страх.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg