Какво е да си бежанец?

Учениците научават защо хората бягат от домовете си и какво други отделни лица и организации с нестопанска цел правят, за да оказват подкрепа на тези уязвими хора и да им помагат да изградят отново живота си. С помощта на видео филм учениците добиват представа какъв е животът на бежанците, с какво се борят, какви са чувствата и радостите им. Учениците разбират лично за себе си какво означава да си бежанец. Ще обсъдят ползите от това да имаш дом и семейство и ще добият представа за чувствата и преживяванията на бежанците, които са загубили всичко, както и каква е ролята на държавите, международните и местните неправителствени организации за спасяването и закрилата на бежанците.  Продължителност: Едно занятие от 40 мин

Цели на урока

  • Да определят бежанеца като човек, който е бил принуден да избяга от родната си страна;
  • Да установят какви чувства, надежди и страхове е вероятно да имат бежанците, които са принудени да напуснат своите домове против волята си
  • Да проучат какво мотивира отделни лица и благотворителни организации да помагат на непознати хора
Необходими материали

  • Мултимедиен проектор и компютър;
  • Видеоклип за Службата на върховния комисар на Организацията на обединените нации за бежанците (ВКБООН) „Свят в криза“ – https://www.unhcr.org/news/videos/2016/5/573443dc4/a-world-in-crisis.html (превод на текста в Приложение № 2)
  • Екземпляри за учениците от Приложение № 1: Насоки за гледане и проучване;
  • Видеоклипове за положението на бежанците: https://www.youtube.com/watch?v=Swni2dG_yqUhttps://www.youtube.com/watch?v=xgpFMaSsoD4
  • Копие на LEGO постер „Какво е да си бежанец" (Приложение № 4)
Инструкции

1

Задайте на учениците да обсъдят и да отговорят в малки групи на следния въпрос: „В Глава ІІ на Конституцията на Република България на всеки гражданин се гарантират определени права: да не бъдеш подлаган на мъчение, на жестоко, безчовечно или унижаващо отношение на насилствена асимилация, на медицински, научни или други опити без доброволно писмено съгласие; право на лична свобода и неприкосновеност; правото да не може да бъдеш задържан, подлаган на оглед, обиск или на друго посегателство върху личната му неприкосновеност освен при условията и по реда, определени със закон; лична неприкосновеност и неприкосновеност на жилището; правото да не бъдеш следен, подслушван и записван без изрично съгласие; право да избираш местоживеенето си и да се придвижваш свободно и др. Бихте ли приели да се откажете от някои правата си, за да можете да запазите дома си в собствената си страна? Защо да или защо не?“

Какво е да си бежанец?
2
Какво е да си бежанец?

Какво е бежанец?

Напишете думата „бежанец“ на дъската или на голям лист хартия. Помолете учениците да поразсъждават за думи, изрази или образи, за които се сещат, щом като чуят тази дума, и да ги запишат. Отговорите може да се отнасят до конкретни ситуации като война, както и по-абстрактни понятия като страх. Опитайте се да съберете най-малко 10-15 думи/израза.

Раздайте Приложение № 1: Насоки за гледане и проучване и прегледайте инструкциите.

Покажете видеото „Свят в криза“. Докато гледат видеото, учениците могат да си водят записки в Насоките за гледане.

Поканете да споделят какво са научили и разбрали от видеото. Прочетете им Приложение № 3. Поканете ги да включат записаното в Част І на Насоките за гледане (Приложение № 1).

3

Какво е да си бежанец?

Помолете учениците да си спомнят ситуации, когато са се чувствали не на място, например, когато са били нов ученик в класа. Обсъдете какво е усещането, когато се намираш на непознато място с хора, които не познаваш.

Покажете видеоклип за положението в бежанските лагери.

Раздайте LEGO постера „Какво е да си бежанец“ (Приложение № 4)

Нека учениците да коментират текста и клиповете и да споделят чувствата, които те пораждат у тях.

Какво е да си бежанец?
4
Какво е да си бежанец?

Кой може и трябва да закриля бежанците?

Попитайте: „Кой носи отговорност за защитата на правата на бежанците?“ Обсъдете с учениците какво е отношението им към бежанците. Поканете ги да коментират записаното в Част ІІ на Насоките за гледане (Приложение № 1).

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg