Кой работи за организациите с нестопанска цел?

Учениците ще разберат за различни възможности за работа в нестопанския сектор и ще идентифицират хората от общността, които работят в такива организации.

Цели на урока

 • идентифицират възможности за работа в нестопанския сектор, както и конкретни членове от общността, които работят в него;
 • разберат дали организацията с нестопанска цел предоставя стока или услуга и дали в производството се използват природни ресурси, човешки капитал или оборудване.
Необходими материали

 • Гост – лектор/и от неправителствена организация;
 • Подготовка на лектора (Приложение 1) материал за преподавателя;
 • Информация за възможностите в сектора с нестопанска цел (Приложение 2);
 • Автобиография (Приложение 3) или онлайн (включително и инструкции за попълване) на https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/curriculum-vitae;
 • достъп до онлайн платформи за работа, в които има възможности за кариера в НПО (www.ngobg.info ; www.jobtiger.bg ; www.jobs.bg и др);
Инструкции

1

Разделете учениците на малки групи и помолете всяка група да помисли за различните работни места, които съществуват в местните организации с нестопанска цел като например читалището, местния музей, Червения кръст или други организации според това, което имате в общността. Нека всяка една от групите да помисли, предложи и изброи възможни работни позиции.

Кой работи за организациите с нестопанска цел?
2
Кой работи за организациите с нестопанска цел?

Обсъдете идеите на учениците.

3

Нека учениците останат в групите си за следващата задача. Въведете следните термини:

 • Стока – изцяло произведени продукти, които са готови за пускане за продажба и доставка на пазара;
 • Услуга – средство в отговор на обществено търсене или полезен труд, който не води до материална стока;
 • Човешки капитал – набор от умения, които служителят придобива, докато работи, чрез обучение и опит и които увеличават стойността на служителя на пазара;
 • Капиталово оборудване – стоки, като например техника, които се използват в производството на стоки, заготовки;
 • Природни ресурси – ресурси, които съществуват в природата и могат да се използват за създаване на богатство. Такива ресурси са петролът, въглищата, водата и земята.
Кой работи за организациите с нестопанска цел?
4
Кой работи за организациите с нестопанска цел?

Обяснете, че всички компании произвеждат стоки, предоставят услуги или и двете и че всичко това се произвежда с участието на природни ресурси, човешки капитал и/или капиталово оборудване.

5

Поканете един или двама гост-лектори, които да разговарят с класа относно работата си в неправителствена организация. Можете да използвате „Подготовката на лектора“ (вж. Приложение 1), за да подготвите лекторите. Напомнете на учениците да попълнят информация, получена от всеки лектор, в приложението „Информация за възможностите за работа в организации с нестопанска цел“ (вж. Приложение 2).

Кой работи за организациите с нестопанска цел?
6
Кой работи за организациите с нестопанска цел?

Обяснете на учениците, че организациите с нестопанска цел предлагат различни възможности за работа. Разгледайте как се пише автобиография, като използвате примера в приложение 3. Задайте на учениците да напишат измислена автобиография за себе си за работното място в сектора с нестопанска цел, което те си изберат или което им е зададено. Учениците ще се наложи да проявят въображение за някои елементи от автобиографията като например предишен професионален опит. Може да е необходимо учениците да проведат проучване, за да отговорят на някои от въпросите в автобиографията. Ако се налага използвайте онлайн източници за работа за НПО, за да придобиете идеи.

7

Обсъдете в клас получените автобиографии. Това  може да помогне на учениците.

Кой работи за организациите с нестопанска цел?

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg