Ресурси и потребности

Категория: Общност Клас: 8

Учениците ще се запознаят с различните видове ресурси и ще бъдат насърчени да помислят и предложат как да се използват ресурсите, с които разполагат, за да се решат потребности/проблеми в общността, училището, квартала или обществото.

Цели на урока

  • Да се запознаят с дефиницията за ресурси
  • Да разберат отговорността си като граждани за подобряването на ситуацията в тяхната общност
  • Да се научат да идентифицират потребности в училището, квартала или местната общност
  • Да идентифицират организации/програми, които са в полза на общността
  • Да могат да дават определение на организация с нестопанска цел
Необходими материали

  • дъска/флипчарт
  • маркери
  • информационен портал на НПО в България: www.ngobg.info
Инструкции

1

Започнете часа със следната сентенция: „Много по-лесно можете да откриете средства в основата на дарение. Много по-трудно да откриете време или умения, които са в основата на дарението.“ Помолете учениците да идентифицират нещо (време или умения), което могат да предложат или дарят на някой друг.

Ресурси и потребности
2
Ресурси и потребности

Попитайте учениците дали знаят какво е ресурс и какви ресурси познават. Обособете четири вида ресурси и дайте примери за всеки вид: човешки, материални (чинове, столове, тетрадки, дрехи и др.), нематериални (умения, време, знания и др.), финансови.

3

Нарисувайте на дъската три колонки, като едната надпишете с „Време“, втората с „Умения“, а третата със „Средства“. Помолете учениците да ви дават примери и напишете нещата, посочени от учениците в съответната колонка. Посочете колкото се може повече неща.

Ресурси и потребности
4
Ресурси и потребности

Кажете на учениците, че сега след като сте установили какво е нашето време, умения и средства, ще поработите върху това, да изготвите списък с потребностите/проблемите с общността, които според вас като клас са важни за решаване.

5

Разделете учениците на три групи. Първата ще работи върху училищната общност, втората върху квартала, третата върху обществото. Помолете всяка група да помисли и да напише какви са потребностите/проблемите на всяка от тези общности, време/умения и средства с които разполага, както и ако знаят и могат да намерят организации, които биха могли да посрещнат тези потребности и да участват в тяхното решаване. Поставете условието, че след малко време ще дадете възможност по трима души от група да се преместят в друга група, ако имат желание. След още малко време предложете размяната. Така всеки ще има възможност да участва в различна дискусия и да даде своя принос.

Ресурси и потребности
6
Ресурси и потребности

Дайте възможност на всяка група да представи работата си и дискутирайте, ако някой би искал да добави нещо или да зададе въпрос.

7

Дайте за домашно задание на учениците да поговорят със семействата си за потребностите, които са идентифицирали, и да помислят заедно за възможни решения и ресурси, както и имена на организации, които биха работили за решаването им (например настоятелството на училището, етажната собственост в блока и други в зависимост какво има в региона ви).

Ресурси и потребности
8
Ресурси и потребности

На следващото занятие дайте възможност на учениците да споделят какво са обсъдили със семействата си.

9

Направете списък с имената на организациите, които излязат. Ако не са посочени достатъчен брой, можете да допринесете с примери, за да стане по-пълен списъкът. Обърнете внимание на неправителствените организации (НПО). Обяснете на децата, че НПО е организация с нестопанска цел, чиито приходи не се ползват в полза на или за личната облага на което и да е било лице с участие в организацията, а се инвестират за целите на организацията или каузата, за която тя работи.

Ресурси и потребности
10
Ресурси и потребности

Дайте задача на учениците да направят проучване на неправителствените организации, които са излезли в списъка. Можете да направите това като индивидуална задача, а може и да разделите децата на групи и да им зададете групово задание. Учениците могат да използват интернет в залата или да са направили това предварително като част от домашното (преценката е ваша на база на това как върви дискусията и дали не сте правили вече уроци, в които част от концепциите са обсъждани).

11

Оставете време за представяне на работата на учениците.

Ресурси и потребности
12
Ресурси и потребности

Напишете на дъската определението за филантропия/дарителство: „Даряване или споделяне на време, умения или ценни принадлежности и предприемане на действия в името на общото благо“. Попитайте учениците как според тях би се усетил духът на филантропията в училище. Как според тях училището би могло да бъде по-добро за всички, ако филантропията е част от училищната култура? Как насърчаването на гражданското общество чрез общи, споделени действия би довело до една просперираща общност?

13

Направете следното изказване и дайте възможност на учениците да поспорят „за” и „против” това съждение: „Училището е едно общество, което изисква от всеки свой член да поеме отговорност за неговото развитие, посредством филантропията.”

Ресурси и потребности

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg