Тормоз, насилие и основни демократични ценности

Учениците ще обсъдят, че тормозът нарушава основните демократични ценности на човека. Учениците ще предприемат действия по въпроса за тормоза, като проучвания на различни групи и споделяне на резултатите и възможните им решения с другите.  Продължителност:  Две или три занятия по 40 минути

Цели на урока

  • Учениците ще опишат как основните демократични ценности се прилагат към всекидневния живот
  • обяснят, че усилията за спиране на тормоза, представляват акт на филантропия, защото представляват застъпничество за общото благо на другите
Необходими материали

  • Екземпляр от основните демократични ценности (вж. Приложение № 1)
  • Вестникарска хартия и маркери
  • Компютър/компютри
  • Песента на Ерик Клептън “Change the World” https://www.youtube.com/watch?v=x11NA63gLDM
Работа вкъщи

Интерактивна домашна работа за родители и ученици: учениците ще занесат проучването вкъщи на родителите си, за да го попълнят.

Инструкции

1

Напишете на дъската или покажете с мултимедия следния въпрос: „Ако можехте да промените едно нещо в нашето училище, което ще помогне на учениците да се разбират по-добре, какво ще бъде то?“ Кажете на учениците през следващите пет минути да напишат отговор на въпроса. Докато учениците пишат, пуснете песента Change the World от саундтрака към филма „Феномен“, изпята от Ерик Клептън.

Тормоз, насилие и основни демократични ценности
2
Тормоз, насилие и основни демократични ценности

Попитайте учениците:

  • Случвало ли се е на вас или на някой, когото познавате, да е тормозен от други ученици – с думи или физически? Как се почувствахте?
  • Какво мислите, че може да се направи, за да спре тормоза в нашето училище?
  • Мислите ли, че класът, ако действа заедно като група, може да доведе до промяна в училище по отношение на тормоза? Ако можехте, бихте ли поели отговорността да опитате?
  • Кои основни демократични ценности се накърняват в резултат на тормоза? Обяснете.

Бележка за преподавателя: Може да се наложи да направите с класа преглед на основните демократични ценности (вж. Приложение № 1).

3

Обяснете на учениците, че един от начините човек да бъде филантроп е да бъде застъпник на правата на другите. Попитайте за определение на „застъпник“ (човек, който пише, говори открито или действа в полза на нещо или дава подкрепа за нещо). Кажете на учениците, че те ще бъдат застъпници на онези ученици в училище, които са били жертви на тормоз.
Помолете ги да обяснят защо застъпването за решения, които да прекратят тормоза, е акт на благотворителност (филантропията е даряване на вашето време, средства или умения в полза на общото благо).

Тормоз, насилие и основни демократични ценности
4
Тормоз, насилие и основни демократични ценности

Дефинирайте термина „проучване“ и обяснете на учениците каква е неговата цел. Дайте пример за добър въпрос за проучване и лош въпрос за проучване, така че те да знаят какво да правят при изготвянето техните въпроси за проучването и как да получат нужната им информация, без да засягат тези, на които задават въпросите.
Разделете учениците на групи по четирима или петима. Всяка група ще проведе заедно проучване за тормоза в училище и възможни решения за прекратяването му. Всяка група ще се насочи към проучване на конкретна целева група: 6-ти клас, 7-ми клас, 8-ми клас, семейство, администрация и учители.

5

Кажете на учениците, че въпросите за проучването трябва да са подходящи и съобразени с тяхната целева група. Например, един въпрос за проучването на семейството може да бъде: „Било ли е някога вашето дете обект на тормоз в училище, независимо дали словесен или физически?“ Проучването на 6-ти клас може да включва въпрос: „Били ли сте някога обект на закачки или удари от по-големи от Вас ученици?“

Тормоз, насилие и основни демократични ценности
6
Тормоз, насилие и основни демократични ценности

Кажете на учениците, че всяко проучване трябва да съдържа най-малко пет въпроса. Въпросите трябва да бъдат ясни и да дават възможност за кратки отговори. Всяко проучване трябва да включва и раздел, който разглежда възможните решения на проблема с тормоза.

В групите всеки има своя роля. Един ще следи за времето, друг ще събира материалите, трети ще насърчава и ще поддържа вниманието на групата върху задачата. По един човек във всяка група трябва да води бележки. Кажете на групите, че имат 10 минути за да представят пред класа въпросите си за проучването.

Учениците трябва да прочетат въпросите пред класа, така че да има време за предложения за подобряване, ако е необходимо.

Бележка за преподавателя: Ако учениците имат достъп до компютърна зала, през следващото занятие ги накарайте да обработят проучванията с текстообработваща програма. Ако няма такава възможност, учителят може да ги въведе и да извърши текстообработката преди следващото занятие или да го възложи като допълнителна задача на тези, които имат компютри у дома.
Друга възможност може да бъде: ако имат часове по компютърна грамотност, може да ги помолите да направят текстообработката в този час.

 

7

Следващата стъпка е да се раздадат анкетните карти за проучването на различните целеви групи.
Учениците трябва да занесат у дома анкетните карти за проучването на семейството, за да бъдат попълнени от родител или друг заинтересован възрастен.

Тормоз, насилие и основни демократични ценности
8
Тормоз, насилие и основни демократични ценности

Учениците ще обработят резултатите от проучванията и ще споделят констатациите с класа.

Последната стъпка е да се представят резултатите от проучването и възможните решения на ученическия съвет, директора или на училищния съвет за предприемане на възможни действия.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg