Да правим добро, за да се чувстваме добре

Този урок въвежда определение на понятието „дарителство“ и обяснява колко важна е то за общността и какво е въздействието му върху нея. Продължителност: Едно занятие от 40 минути

Реализирани по този урок проекти:
Цели на урока

  • Формиране на знания за понятието „дарителство“, като споделяне на време, умения и средства за общественозначими каузи;
  • Формиране на умения за разпознаване дейността на дарителите/благотворителите;
  • Формиране на умения за доброволчество и дарителство;
  • Формиране на умения за онагледяване и разпространение дейността на дарителите.
Необходими материали

  • Книгата „Стол за майка ми“ (A Chair for My Mother) от Вера Уилямс (Vera Williams) (вж. „Библиография“): https://www.youtube.com/watch?v=wV1ege3jEFE
  • Домашна работа за филантропията (Приложение 1)
  • Бяла хартия за рисуване
  • Моливи, пастели и линии за чертане
  • Тетрадки-дневник
Работа вкъщи

Интерактивни задачи за домашна работа с участието на родителите и учениците: Учениците разказват на семействата си за групите в общността, които помагат на хората. Изпратете до семействата Приложение 1: „Домашна работа за филантропията“. Учениците идват на училище със списък, който съдържа организации или местни филантропи, които се използват за начало на дискусията в Урок № 2: „Здрави основи“.

Инструкции

1

Покажете на децата видеозаписа „Доброволецът“. В този клип се обяснява кой човек е доброволец. Дискутирайте определението за доброволец. Пуснете клипа отново и помолете учениците да запишат в тетрадките си с какво помага доброволецът. Поговорете за филантропията като даряване и споделяне на време, умения и средства за общото благо.

Да правим добро, за да се чувстваме добре
2
Да правим добро, за да се чувстваме добре

Кажете на учениците, че ще им прочетете книга и че искате от тях да открият примерите за филантропия в разказа. Когато приключите с четенето, помолете ги да посочат примерите и да определят в кои случаи става дума за даряване съответно на време, на умения и на средства. Изгледайте видеото „Стол за майка ми“ (Chair for My Mother) от Вера Уилямс (Vera Williams).

3

Напишете на дъската „Време“, „Умения“ и „Средства“. След като прочетете разказа, помолете учениците да посочат конкретните действия в него, които са израз на филантропия, и да определят към коя категория принадлежи всеки от примерите. След като назоват всички примери от книгата, помолете ги да дадат още примери за филантропия, за които са научили от новините или на които са станали свидетели в квартала или в училище. Записвайте примерите в трите категории, докато се получи достатъчно дълъг списък. Насърчете учениците да мислят по-всеобхватно, като им предложите примери и от своя личен опит.

Да правим добро, за да се чувстваме добре
4
Да правим добро, за да се чувстваме добре

Насочете вниманието на учениците към списъка, който сте съставили заедно, и ги помолете да помислят как според тях се чувстват тези хора, когато реализират дарителски инициативи. Помолете учениците да помислят защо хората се ангажират с дарителство, от какво им се налага да се откажат, за да го правят, и кои са положителните страни от това за тях. Преди всичко, поставете акцент, че хората имат лични мотиви да бъдат дарители. След това обсъдете с тях от какво трябва да се лишат дарителите като време и ресурси — отговорът е, най-общо казано — от възможността да правят нещо друго. И накрая — учениците трябва да осъзнаят, че хората, които даряват, създават общностен капитал.

5

Дайте определение на понятието „общностен капитал“ като положителни нагласи, които се създават спрямо определена личност или цялата общност, когато хората реализират дарителски инициативи. Тези положителни нагласи се натрупват във вид на своеобразен капитал, подобно на спестявания в банков влог, и често се случва да се върнат (или да бъдат овъзмездени) на по-късен етап, да бъдат предадени на друг човек в нужда или да влязат в употреба във време на конфликт или криза. С други думи, когато хората даряват, това вдъхновява другите да правят същото.

Да правим добро, за да се чувстваме добре
6
Да правим добро, за да се чувстваме добре

Помолете учениците да разсъждават върху понятията, включени в урока, като запишат идеите си в своите тетрадки-дневници. Помолете ги да си припомнят нещо, което са направили за друг човек, и да опишат какви чувства е породило това у тях. Може да напишат защо са го направили или в какво се е изразявало положителното му въздействие върху тях.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg