Кариери в организации с нестопанска и стопанска цел

Да се определят организациите със стопанска и нестопанска цел и да се разгледат различните кариери, които съществуват в тези сектори. Учениците ще подготвят въпроси и след това ще проведат интервюта с хора, които работят в такива организации. Продължителност: Две занятия по 40 минути

Реализирани по този урок проекти:
Цели на урока

  • Да се формират знания у учениците за организациите със стопанска и нестопанска цел
  • Да се запознаят с различните кариери, които съществуват в тези сектори
  • Да осмислят значението на нестопанския сектор за общността
  • Да осъзнаят, че даряването и дарителството са отговорност на общността
Необходими материали

  • Хартия за флипчарт или хартия за водене на записки
  • Връзка с интернет
Инструкции

1

Урок №1

Покажете на учениците различни инструменти, използвани от работещи в организации със стопанска и нестопанска цел (нап. отвертка, книга, цигулка, химикалка, компютър и т.н. – важи за хората, заети в стопанския сектор); провокирайте ги да назоват част от професиите със стопанска цел, свързани с с предметите.

Кариери в организации с нестопанска и стопанска цел
2
Кариери в организации с нестопанска и стопанска цел

Обяснете разликата между организации със стопанска и нестопанска цел.

Определение на неправителствена организация – организация с нестопанска цел, която развива дейност, за да помага на различни обществени групи и няма за цел да печели; в общия случай не се финансира от държавата, може да има приходи от членски внос, или от дарители. Понякога тази организация има право на стопанска дейност, но приходите отиват за каузата на самата организация и не са печалба, която се разпределя сред хората в организацията.

Неправителствените организации работят в различни обществени сфери: опазване на околната среда, защита на хора в неравностойно положение, помощ за уязвими групи, развитие на културата и др.

3

Генерирайте идеи на флипчарта за няколко примера на организации/кариери със стопанска и нестопанска цел.

Разгледайте уебстраницата https://www.ngobg.info/ за още примери.

Кариери в организации с нестопанска и стопанска цел
4
Кариери в организации с нестопанска и стопанска цел

Помолете учениците да подготвят списък на познати, близки, роднини, които имат съответната кариера, които можете да използвате за списък с лица за контакт.

Поканете по един представител от организациите (стопанска и нестопанска цел), за да разкажат за тяхната работа. Дискутирайте по какво си прилича и по какво се различава тяхната дейност.

5

Урок №2

Поканете (след предварителна подготовка) четири човека, за да сформирате групи от по двама души, заети в организации със стопанска цел (напр. адвокат, техник, фризьор, собственик на бизнес, лекар, банков служител и т.н, ), и двама от организации с нестопанска цел (напр. човек работещ в неправителствена организация – фондация или сдружение, ръководетел на дневен център, работещ в читалище и т.н).

Кариери в организации с нестопанска и стопанска цел
6
Кариери в организации с нестопанска и стопанска цел

Помолете учениците да подготвят въпроси, които да зададат на гостите в дискусията, за да изследват професиите, предимствата и трудностите на работа в различните сектори.

Добре е учениците да потърсят предварителна информация за професиите, тяхно описание, задължения, специфики.

7

Възможни въпроси: Как избрахте вашата професия, колко време работите в нея, какво точно правите, как сте полезен на другите с нея, искате ли да я промените, как бихте описали това, което правите на едно дете и др.

Кариери в организации с нестопанска и стопанска цел
8
Кариери в организации с нестопанска и стопанска цел

В самата дискусия учениците задават подготвените въпроси и изслушват въпросите и отговорите на другите. Ще използват наученото от дискусията за целия урок, затова ги насърчете да си водят бележки и да слушат внимателно всички въпроси и отговори.

(Напомнете на учениците да бъдат любезни домакини.)

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg