Кой е включен, кой е изключен?

Учениците ще помислят за това какво означава да си изключен или незачитан в общността и ще разработят изследване за климата в училище, за да идентифицират отделните лица или групи в училищната общност, които се чувстват изключени или незачитани.   Продължителност: Две занятия по 40 мин.

Цели на урока

  • Да идентифицират чувствата, свързани с това да си изключен или незачитан в общността;
  • Да изследват учениците и групите в училище, които се чувстват изключени или незачитани посредством идентифицираните характеристики;
  • Да обобщят информацията от изследването и ще я представят в доклад.
Необходими материали

  • Осигуряване на възможност за отпечатване въпросници за изследването в тираж 100 броя (или друг в зависимост от броя на учениците в училището)
Работа вкъщи

  • Решете предварително сред кои класове ще направите проучването;
  • Съгласувайте и организирайте предварително заедно с колегите си и училищното ръководство разпространението на въпросника.
Инструкции

1

Помолете учениците да си помислят за различните общности, към които те принадлежат. Тези общности могат да са организирани или формални (например цялото училище; класът; спортен отбор; участници в училищна екскурзия) или да са неформални (група на скейтбордистите, байкърите, хипстърите, на емо стила или косплейърите). Нека учениците да напишат поне три от тези общности. Оставете ги след това да довършат следните изречения:

  • Чувствам се в безопасност и уважаван в общността, когато…
  • Чувствам се приобщен към общността, когато …
  • Не се чувствам в безопасност и уважаван в общността, когато …
  • Чувствам се изключен от общността, когато …
Кой е включен, кой е изключен?
2
Кой е включен, кой е изключен?

Разделете учениците на тройки, за да споделят отговорите. Кажете на учениците: „Изключването и дискриминацията се отразяват отрицателно върху отделните лица и групи в обществото. Заедно ще използваме познанията си за това, което ни кара да се чувстваме изключени и незачитани, за да разработим изследване за гимназията ни и да идентифицираме групите, които се чувстват изключени или незачитани.“

3

Като използвате информацията, събрана от горепосочената дейност, оставете всяка малка група да запише три въпроса, които могат да се използват в изследването. Въпросите следва да бъдат такива, че учениците да могат лесно и бързо да отговарят. Например: „Чувствате ли се уважавани от възрастните в училището ни?“. Отговорите могат да бъдат: „винаги… обикновено… понякога… никога.“

Кой е включен, кой е изключен?
4
Кой е включен, кой е изключен?

Нека всяка от групите да сподели въпросите, които са измислили учениците, като премахнете или обедините въпросите, които са сходни. Заедно с класа добавете всякакви допълнителни въпроси, които ще помогнат да се идентифицират моменти и ситуации, при които учениците се чувстват понякога незачитани и/или изключени в училище.

Съберете въпросите в изследване. Предупредете учениците, че въпросите от изследването следва да бъдат формулирани по такъв начин, че да не засегнат някого конкретно или група от хора.

5

Нека учениците да разработят план за разпространение и събиране на въпросниците.

Помолете учениците да запишат в дневниците си прогнози за резултатите от изследването. Кои групи според тях ще се чувстват незачитани/изключени? От какво въпросните ученици ще кажат, че са изключени?

Разпространете и съберете въпросниците

Кой е включен, кой е изключен?
6
Кой е включен, кой е изключен?

След като въпросниците бъдат събрани, разделете учениците на малки групи, за да обобщят резултатите от изследването. Нека учениците да отбележат кои отличаващи се групи биват най-често изключени, както и ситуациите/моментите, в които учениците се чувстват изключени. Нека всяка група да сподели резултатите си.

7

Събраната информация от изследването може да се оформи в доклад, който да бъде споделен с преподавателите, ръководството и другите ученици.

Кой е включен, кой е изключен?
8
Кой е включен, кой е изключен?

Нека учениците анализират в дневниците си доколко точни са били прогнозите им относно резултатите от изследването. Резултатите изненадаха ли ги? По какъв начин?

Като разсъждават над резултатите от изследването, нека учениците да решат защо някои хора биват изключени. Тъй като ние всички сме „създадени равни“, защо действията ни не показват това в ежедневни ситуации? Какви са действителните ползи и предизвикателства на многообразието в живота ни?

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg