Обикновените герои

Учениците затвърждават понятието за общо благо/обществена полза, както и откриват чертите от характера на „обикновените” герои, които работят за промяна на живота на другите. Продължителност: два занятия по 40 минути. По преценка на учителя  – 3 урока, като в третия урок учениците могат да разработят разказ в картинки (сториборд).

Цели на урока

 • Дефинират понятие за героизъм и идентифицират черти на характера и постъпки на герои от историята и/или нашата съвременност
 • Дефинират и дадат примери за общо благо/обществена полза
 • Идентифицират черти на характера и постъпки на обикновени хора, които са от значение за общественото благо/ за живота на другите
Необходими материали

 • Два листа хартия голям формат (като за флипчарт) на група (или четири)
 • Голям лист хартия
 • Самозалепващи се листчета
 • Маркери за всяка от групите и за учителя
 • Ксерокопия за учениците на материала „За тениса и силата на духа” – историята на тенисистката Зоя Чавдарова
 • Групов процес на разработване на сториборд (Приложение 1)
Работа вкъщи

Домашна работа за обсъждане между родители и ученици: виж. „Обикновените” герои на нашето време  (Приложение 2).

Инструкции

1

Урок № 1

Кажете на учениците да си помислят за исторически личности, които те смятат за герои. Начертайте Т-образна диаграма на дъската или на голям лист хартия. Напишете имената на героите от лявата страна на диаграмата. Нека учениците да запишат постъпките или чертите на характера на съответния исторически герой в насрещната колона.

Обикновените герои
2
Обикновените герои

Гледайте видеото от Библиография (Новите герои на децата). Коментирайте кои от споменатите „герои” от децата са извършили нещо за другите, направили са героични постъпки или са дали нещо значимо на обществото и кои са „медийни герои” и просто известни личности.

Може да попитате кой е Паисий – споменат от едно от децата и защо той е герой? Може ли Веселин Маринов, споменат от друго от децата, да се разглежда като герой. Добре е те да правят разлика между герой и медиен герой и известна личност.

3

По преценка на учителя – кажете на учениците да помислят за още хора, които са „медийни герои” или известни „герои” от новините. Нека учениците в групи от четирима да запишат с маркер имената на „известните герои от новините” на голям лист хартия.

Обикновените герои
4
Обикновените герои

След това, отново по групи, кажете на учениците да се редуват, за да представят  историческите личности, споменати от децата и да аргументират защо те са герои според тях – Ботев, Левски. Добре е учителят да насърчи дискусиите в малките групи по отношение описанието на чертите на характера и постъпките.

Възложете на групите да запишат върху самозалепващи листчета думите, които описват чертите на характера и постъпките на героите от списъците. Всеки ученик следва да запише една дума или понятие върху поне пет самозалепващи листчета.

5

Отново по групи помолете децата да напишат на листчета кои са „ежедневните герои”, според децата от клипа – лекари, учители, известни спортисти.

Попитайте ги съгласни ли са с това и нека те да допълнят и други представи за ежедневни геройски постъпки или други съвременни герои. Може да са доброволци, които гасят пожари или помагат при наводнения, хора, които помагат на възрастни хора, деца, които предпазват връстници от насилие или друга форма на грубост и т.н. Нека те напишат качествата на героите на нашето съвремие.

Обикновените герои
6
Обикновените герои

Напишете понятието „общо благо/ обществена полза/ обществено значимо” на дъската или голям лист хартия. Обсъдете значението на понятието. Проведете направлявана дискусия по следните въпроси:

 • Допринасят ли медийните герои за общото благо. Ако да, по какъв начин?
 • А нашите съвременни герои? Работят ли те и ка кв името на общото благо?
 • Обяснете, че в този урок класът ще научи историите на „обикновените” герои, които работят в името на общото благо.
7

Възложете на всяка от групите да разработи определение на общо благо. Споделете резултатите от работата по групи.

На дъската или на лист хартия запишете следното твърдение: „Общото благо изисква гражданите да проявят ангажираност и мотивация за работа съвместно с други хора в името на по-голяма полза за всички.” Обсъдете.

Обикновените герои
8
Обикновените герои

Като използвате определенията, направени от учениците и съответно от учителя, постигнете съгласие по едно работно определение на общо благо.

9

Урок № 2

 Припомнете наученото от предния урок с въпрос „Знаем кои са медийните герои, но кои са „обикновените” герои, които ежедневно работят за общото благо?”.

Припомнете записаните от минали час определения за общо благо, характеристики на герои от историята и на герои от нашето време.

Обикновените герои
10
Обикновените герои

Разделете децата на три или четири групи. Едната група да разгледа  презентацията от библиографията „Бъди приятел на дете от дом”.

Втората група да разгледа и прочете ксерокопията от историята на тенисистката „Зоя Чавдарова”.

Третата – да разгледа видеото от библиографията „Български доброволци стават ментори на бежанци”.

11

Помолете в групите децата да запишат кои са съвременните герои от техните истории и защо? Какво дават те на другите и как помагат?

Насочете ги, че помощ и подкрепа за другите може да е не само пари, а време, идеи, доброволен труд, подкрепа за хора от уязвими групи.

Обикновените герои
12
Обикновените герои

Учениците трябва да запишат на лепящи се листчета  чертите на характера и постъпките на своите „обикновени” герои (напр. мотивираност, ангажираност, смелост, поемане на риск, грижовност, щедрост, внимание към другите и т.).

В процеса на направлявана дискусия направете работен списък на чертите на характера и постъпките на „обикновените” герои, които работят в името на общото благо. Учениците ги записват на своите работни листове.

След като групите направят кратък преглед на историите от трите групи и сравнят чертите на характера и постъпките на „обикновените” герои.

14
Обикновените герои

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg