Основни демократични ценности

Този урок ще даде представа на децата какво представляват основните демократични ценности, защо те са важни за всички хора – малки и големи, и как в контекста на формулирането им ние осъзнаваме значението и важността на това правилата да бъдат спазвани. Учениците ще съпоставят правилата, които са установени у дома и в училище, и ще дискутират въпроса дали и как тези правила отразяват различните ценности. Разпознавайки основните демократични ценности, учениците ще решат дали правилата, които следва да спазват на различните места, ги отчитат, оттам и значението на това да ги спазват. Правила, които са ясно идентифицирани и осмислени защо са такива, каквито са, могат много по-лесно да бъдат спазвани. Продължителност: Две занятия по 40 минути.

Реализирани по този урок проекти:
Цели на урока

  • развият разбиране за същността и необходимостта от правила у дома, в общността и обществото като цяло;
  • разберат какво са общите демократични ценности (ОДЦ) и по какъв начин са обвързани с правилата у дома или в общността;
  • нарисуват картина за стената, която показва как следват общите за училището правила и ги свързват с ОДЦ.
Необходими материали

  • списък на основните правила в класната стая (може да са изработени в предходно занимание)
  • малки плакати или писмена формулировка на основните демократични ценности;
  • хартия за флипчарт и маркери (или мултимедиен проектор);
  • отпечатани копия на правилата за цялото училище;
  • платно за картина на стената и принадлежности за рисуване;
  • кратко описание на основните ценности (източник: Българска демократична общност)
Инструкции

1

Разкажете на децата какво представляват ОДЦ и им припомнете за научено в урока за правилата у дома или в класната стая. Провокирайте учениците да помислят за връзката между определена ценност и определено правило и им дайте пример за това. Например у дома всички си мием ръцете, когато приготвяме храна, защото зачитаме здравето и грижата за общото благо (солидарност) като ценности. Може да приведете пример, свързан със запазването на традициите, във връзка с празник и неговото честване в България. Друг подходящ пример би било правилото учителят да разговаря насаме с провинил се ученик с оглед запазване на неговото достойнство. Изводът от дискусията би бил, че правилата трябва да бъдат пряко свързани с общите демократични ценности. Ако дадено правило не се основава поне на една ОДЦ, то то не би било добро, а по-скоро самоцелно правило. Попитайте учениците какво мислят за твърдението ви и ги насърчете да изразят съгласие или несъгласие по време на дискусия в класа като ги насърчавате да аргументират отговорите и мненията си.

Основни демократични ценности
2
Основни демократични ценности

С помощта на учениците попълнете таблицата за връзката между ОДЦ и правилата у дома (Приложение № 1). Запишете правила, които учениците споделят, че прилагат у дома. Обсъдете всяко едно от правилата във връзка с ОДЦ. Отбележете с отметка в таблицата кои ОДЦ присъстват в кои правила. Например, първото правило може да бъде „Да си почиствам след себе си.“ Учениците могат да решат, че това правило е свързано с ОДЦ на свободата, стремеж към щастие и общото благо.

3

На друг лист хартия за флипчарт, озаглавен „Правилата в класната стая“, посочете ОДЦ като заглавия. След това оставете учениците да напишат с каква ОДЦ е свързано всяко правило. Например:, „Не пипайте чужди вещи“ може да попадне в следните категории – свобода, стремеж към щастието и справедливост. Когато всички правила в класната стая са подредени по категории, обсъдете дали всички ОДЦ присъстват в правилата. Ако не, обсъдете дали не трябва да добавите правила, за да обхванете всички ОДЦ. Обсъдете кои правила не попадат в нито една категория и решете заедно дали тези правила са добри правила.

Основни демократични ценности
4
Основни демократични ценности

Нека учениците заедно да внесат промени в правилата в класната стая, ако такива са необходими. След това нека учениците заедно да напишат позиция за значението на тези правила и готовността си да ги следват. Помолете учениците да подпишат позицията, като показват, че разбират правилата (подобно на подписването на декларацията за независимостта).

5

Разделете класа на малки работни групи. Раздайте на всеки ученик по едно печатно копие на правилата в класната стая. Всяка една група следва да прочете правилата и обсъди връзката им с ОДЦ. Учениците могат да отбелязват с молив в полето до всяко правило каква ОДЦ поддържа правилото (ако има такава).

Основни демократични ценности
6
Основни демократични ценности

Провокирайте децата да помислят как могат да изобразят в картини сцени, пресъздаващи това как учениците изпълняват тези правила. Раздайте на всяко от тях листове за рисуване и дайте задача да напишат под изобразената от тях сцена основната демократична ценност, която е пресъздадена, както и конкретното правило. Учениците могат да изобразят другите деца в класната стая, на игрището или докато работят заедно по доброволчески проект за общността. Оставете учениците да решат кои правила ще изобразят, но следете за разделението на отговорностите, за да може всички ОДЦ да бъдат представени в окончателното платно. Всеки ученик или двойка ученици отговарят за една от сцените. Окончателното платно, на което ще бъдат закачени индивидуалните картини може да бъде организирано по основни демократични ценности или по съответната среда (класната стая/игрището/общността).

7

Дайте време и материали на учениците да създадат платното за стена. Материалите могат да включват пастели, маркери, бои, списания, материали за колаж и др. Озаглавете платното „Как изглеждат основните демократични ценности в нашето училище“.

Основни демократични ценности
8
Основни демократични ценности

Разгледайте с класа завършеното платно за стена. Помолете учениците да посочат сцените, които изобразяват филантропски/дарителски постъпки. Обсъдете защо проявата на филантропия е добре за училищната общност.

9

Поставете завършеното платно на място, където минават много ученици, за да разпространите сред тях посланието за значението на общите демократични ценности в училищната среда.

Основни демократични ценности

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg