Помощ при бедствия – сила, щедрост и лидерство!

Учениците ще изследват проблеми, породени от природно бедствие и ще дават примери за помощта, оказана в опит да се помогне на пострадалите. Те ще изследват ролята на различните сектори в посрещането на потребностите при бедствия. Учениците ще се запознаят с кампания по набирането на вещи и/или организации, за които те могат да допринесат с благотворителна дейност при нужда.

Цели на урока

  • Да дадат определение на филантропията и връзката й с различните сектори в обществото
  • Да проучат дарителските организации, участващи в оказването на помощ след наводненията във Варна и Мизия през 2014 г., и опита в конкретните казуси
Необходими материали

  • Приложение 1: Секторите в обществото
  • Приложение 2: Схема на секторите в обществото
Инструкции

1

Инструктирайте учениците да направят списък на всички места, които те (или семействата им) са посетили през последната седмица (училище, магазин, храм, спорт, у дома и др.) Дайте няколко минути на учениците да помислят и предложат индивидуално идеи за списъка.

Помощ при бедствия – сила, щедрост и лидерство!
2
Помощ при бедствия – сила, щедрост и лидерство!

Нарисувайте таблица с четири колони, която класът да вижда (вж. за образец Приложение 2: Таблица на секторите). В началото не включвайте заглавията на отделните колони. Ще ги добавите в края на тази задача, когато правите обобщението и получите отговорите на децата. Помолете учениците да споделят някои от местата, които са набелязали, и ги запишете на дъската в съответната колона. Помолете ги да не повтарят неща, които вече са били казани. Запишете местата в четирите колони без да казвате на учениците за какво са отделните колони: в първата са държавните институции, във втората – компаниите със стопанска цел, в третата – организациите с нестопанска цел. Четвъртата колона е за домакинствата (у дома, баба и дядо). След като списъците са готови, помолете учениците да дадат предложения защо местата са разделени в тези четири групи. Можете да добавите примери към всяка колонка, за да помогнете за предложенията. В края на това упражнение поставете заглавието на категорията на всяка от колонките в таблицата. Уточнете, че семейството е добавено в таблицата, защото то е важна част от обществото.

3

Обсъдете с учениците приликите/разликите между сектора със стопанска цел, с нестопанска цел и държавните институции. Използвайте Приложение 1 за насочване на обсъждането. Кажете на учениците, че трите сектора работят заедно за посрещане на потребностите в обществото и предоставят различни услуги. Много видове организации/компании могат да функционират в повече от един сектор. Така например държавното училище може да бъде с нестопанска цел, докато частно такова може да бъде със стопанска или с нестопанска цел. Дайте примери, ако е приложимо.

Помощ при бедствия – сила, щедрост и лидерство!
4
Помощ при бедствия – сила, щедрост и лидерство!

Обсъдете с учениците, че след природно бедствие (като например наводнение или земетресение) много хора и организации искат да помогнат на засегнатите хора, претърпели загуба на дома, близките си или други ресурси. Попитайте учениците какви потребности могат да имат хората, след като преживеят бедствие (отговорите биха били: подслон, храна, дрехи, вода, начин да се свържат с близките си, медицинска помощ).

5

Напишете термина „филантропия“ на дъската и дайте заедно с децата определение (споделяне на време, умения и средства и извършване на действия за общото благо). Помолете учениците да кажат как според тях представителите на различните сектори могат да споделят различни ресурси по време на такава криза: време с жертвите на природно бедствие (доброволчество и набиране на средства), какви материални ресурси могат да споделят (пари, храна, дрехи, одеяла) и какви умения могат да бъдат ценни (инженери, лекари, строители).

Помощ при бедствия – сила, щедрост и лидерство!
6
Помощ при бедствия – сила, щедрост и лидерство!

Ако имате време, обсъдете с учениците следните въпроси: Премиерът и правителството посрещат новината за природно бедствие. Каква помощ правителството обещава на пострадалите? Обсъдете как това е свързано с филантропията. По какъв начин отделните лица се включват, за да оказват помощ и защо? Различни нестопански организации активно ще действат в района на бедствието, обсъдете какви ресурси и средства предлагат те. Откъде идват техните пари за такава дейност? Стопанските организации ще допринесат с пари и други ресурси. Каква е възможната мотивация за тях да даряват?

7

Провокирайте дискусия за това как учениците мислят, че могат да окажат помощ в ситуация на бедствие или криза?

Помощ при бедствия – сила, щедрост и лидерство!
8
Помощ при бедствия – сила, щедрост и лидерство!

Насърчете учениците да потърсят и опишат ситуации на бедствие в града, региона или страната и да опишат кой каква реакция е имал, кой как се е включил и каква е била развръзката. Можете да го дадете като индивидуална задача, а може и да разделите учениците на групи и да им дадете заданието групово. Ако имате желание и време, можете да насърчите учениците да направят проучването си и в допълнение с това да се свържат с някои от организациите, които са били ангажирани и да интервюират техни представители, за да съберат повече информация и да дадат отговори на въпросите, които сте им поставили.

9

В следващ час, дайте възможност на учениците да представят проучванията си и ги обсъдете в час.

Помощ при бедствия – сила, щедрост и лидерство!

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg