Несигурност за прехраната

Учениците дефинират нередовното и недостатъчно хранене и оскъдните ресурси. Предлагат различни решения, за да споделят недостатъчен ресурс. Работят по групи и обсъждат как да се грижат добре за оскъдните ресурси като например храна, вода и гориво. След това обсъждат как един или друг наш избор влияе на опазване на ресурсите.     Продължителност: едно занятие от 40 минути

Цели на урока

  • Да се разширят представите на учениците за понятията „глад“, „недостиг“, „ресурси“;
  • Да се формират представи за несправедливото разпределение на храната по света и да се обсъдят възможни решения на този проблем;
  • Формиране на съпричастност към хората, които нямат достатъчно храна, за да бъдат здрави и да живеят пълноценно;
  • Установяване на начини на поведение, които помагат за поддържане на оскъдните ресурси.
Необходими материали

  • две ябълки и нож, с който да се разрежат;
  • хартия за флипчарт и маркери (достатъчно е всяка група от 4 ученици да има лист хартия и маркер)
Инструкции

1

Покажете думата „сигурност“ на голям лист хартия и помолете учениците да дадат определение за нея. Предложете на децата да посочат синоними. А сега добавете „не“ пред думата „сигурност“, за да се получи думата „несигурност“ и попитайте учениците как мислят, че това променя значението (отговорът може да е и „липса на безопасност“). След това добавете думата „храна“ след „несигурност“. Кажете на учениците, че много хора по света страдат от несигурност за храната, което означава „риск или страх от липсата на постоянен достъп до храна, който да отговаря на потребностите и предпочитанията към вида храна на хората“.

Гледайте образователния филм „Гладът по света“ . Дискутирайте видяното с учениците.

Несигурност за прехраната
2
Несигурност за прехраната

Кажете на учениците, че „ресурси“ се наричат средствата, които са на разположение, за да осигурят или подпомогнат нуждите или желанията ни. Обсъдете какво може да бъде усещането на несигурност по отношение на наличието на достатъчно храна и други ресурси като например вода, дрехи, дом за подслон и възможност за ходене на училище/достъп до образование.

3

Покажете ябълките, които сте донесли в училище, и кажете на учениците, че сте им донесли нещо здравословно да се почерпят. Помолете ги да назоват типа храна, към който спадат ябълките. Престорете се, че не сте сигурни как да разпределите ябълките, защото имате само две, а учениците в класа са повече от двама.

Несигурност за прехраната
4
Несигурност за прехраната

Кажете им: „Това е недостатъчен ресурс за всички нас, нещо, на което не можете да разчитате при нужда или желание. Как мога да използвам този ресурс по разумен начин?“ Кажете, че бихте могли да дадете и двете ябълки на едно от децата, но това ще ви огорчи, защото няма да имате какво да дадете на останалите. Попитайте учениците как биха предложили да разпределите наличното. Когато класът постигне консенсус относно най-добрия вариант за разпределяне на ябълките, изпълнете решението.

5

Докато учениците консумират ябълките, въведете думата „недостиг“ (липсата на ресурси като например пари, храна, образование и жилище) и „цената на избора“ (от какво се отказва човек, когато прави избор за използване на недостатъчните ресурси – изборът да се сподели ябълката ограничава делът от нея за всеки). Помолете учениците да посочат някои от ресурсите, от които те или семействата им се нуждаят и използват всеки ден – вода, въздух, гориво, храна, електричество. Попитайте ги: „Носим ли отговорност да използваме внимателно ресурсите като например храната, водата и горивото? Защо да и защо не?“ (Оскъдните ресурси трябва да осигурят потребностите на целия свят. Ако един човек/група/страна използват повече ресурси от нужното, другите ще изпитват недостиг, като това ще се отрази на общото благо.)

Несигурност за прехраната
6
Несигурност за прехраната

Разделете учениците на групи. Дайте на всяка група голям лист хартия и маркер. Възложете на всяка група даден ресурс – вода, храна, въздух, електричество или гориво. Кажете им да изброят начините, по които могат да използват пестеливо или да защитават ограничения си ресурс (напр. да не изхвърлят храна, да не пускат водата да тече прекалено дълго, да рециклират, да карат колело вместо автомобил). Дайте им 5 минути да помислят и предложат идеи.

7

Докато учениците работят по групи, обикаляйте групите и им помогнете да се съсредоточат върху личния избор и този на семейството. Оставете всяка от групите да представи списъка си пред класа. Оставете ги да изредят списъка си и да го сравнят с останалите списъци в класа.

Обсъдете как тези видове личен избор могат да доведат до промяна по света (напр. съхраняването на ресурсите се отразява добре на устойчивостта на околната среда и дава възможност за по-справедливо разпределение; намаляването на потреблението пази ресурсите незамърсени и готови за използване от повече хора; намаляването на отпадъците означава по-малко замърсяване). Напишете думата „стопанисване/грижа/опазване“ на видно място и кажете на учениците, че ако изберат да изпълняват предложенията за пестеливо използване и опазване на ресурсите, те ще се грижат добре за природата и света ни.

Несигурност за прехраната

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg