Уважение към природата

Учениците ще подобрят отношението си към природата чрез добри дела. Ще обсъдят екологията, рециклирането и как тяхната околна среда ги засяга. Продължителност: Едно занятие по 40 минути

Цели на урока

 • Да се усвоят знания от учениците за важната роля на природата за човека;
 • Да се формират умения за подобряване живота на хората чрез благоприятно въздействие върху природата. Да осъзнаят отговорностите и начините за такива действия;
 • Да се усвоят знания и формират умения сред учениците за дейности свързани с екологията и рециклирането;
 • Учениците да осъзнаят, че са дарили част от свободното си време в полза на хората.
 • Да подобрят уменията си за слушане и разбиране и ще използват уменията си за критично мислене;
 • Да изследват и обсъждат различни елементи от природата;
 • Да моделират добри дела за другите, включително за животинския и растителния свят;
 • Да извършват дейности, свързани с екологията и рециклирането;
 • Да назоват и обсъдят практики за безопасност и хигиена, необходими при работа с отпадъци.
Необходими материали

 • чували за боклук;
 • ръкавици;
 • предмети за илюстриране на отпадъци – опаковки от храни, изписани листа, празна бутилка от вода и пр.
Инструкции

1

Напълнете предварително едно кошче за отпадъци с различни боклуци и физически предмети. Вдигнете го пред класа и ги попитайте какво е това и какво трябва да се направи с него. След това, с драматично движение, изхвърлете боклука (върху площ, покрита с вестник). Като носите ръкавици и в дискусия с учениците, сортирайте боклука по категории: храна, хартия, пластмаса, стъкло и др. Обсъдете какво е боклук и защо той не е елемент от естествената околна среда. Помолете децата да назоват и да обсъдят практики за безопасност и хигиена, които трябва да се спазват при работа с отпадъци.

Уважение към природата
2
Уважение към природата

Кажете на учениците да помислят и да изброят начини (положителни и отрицателни), по които ние си взаимодействаме с животни и растения. Нека учениците да дадат примери за добри дела, които те и другите могат да направят за животните. Какви примери могат да се дадат за добри неща, които хората могат да направят по отношение на растенията? Запишете тези предложения на хартия за флипчарт.

3

Помолете учениците да напишат какво мислят, че означава думата „природа“. Кажете им да споделят своите определения със съученика до тях, а след това с целия клас. Помолете ги да изброят неща, които са част или елементи от природата.

Уважение към природата
4
Уважение към природата

Кажете на учениците, че всичко около нас се нарича околна среда. Това включва както изкуствени, така и естествени елементи. Попитайте учениците как ежедневният им живот е засегнат от тяхната околна среда. Говорете за това как нашите действия се отразяват на околната ни среда.

5

Обсъдете мястото, което ще почистите. Поговорете за това, къде е и каква е ролята му за общността. Разделете учениците на групи. Всяка група трябва да има конкретна цел. Например: една група може да събере боклука около съоръженията на детските площадки. Разпределете консумативите (ръкавици, чували за боклук и т.н.), излезте навън и почистете. След определено време се срещнете и обсъдете проекта за почистване.

Уважение към природата
6
Уважение към природата

Нека всяка група да направи план и да извърши добро дело към природата. Когато действията са извършени, помолете групите да представят проектите си пред класа. Обсъдете в класа, как са се чувствали след като задачата е била изпълнена.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg