Уважение към собствеността

След като научат определението на уважение към себе си и другите, учениците ще имат възможност да разгледат и проявят уважение към собствеността в общността. Учениците ще проведат наблюдения в училище и ще отбелязват какво са установили, за да може по-лесно да разберат как да развият положителни навици към собствеността.  Продължителност: Две занятия по 40 минути

Цели на урока

  • да се формират умения за извършване на дарителски инициативи в училище;
  • да се формира уважение у учениците към общността и нейната собственост
  • да се формират знания за разграничаване на понятията „вземане на заем“, „кражба“, „занемаряване“ и „повреждане“
  • развиване на положителни навици към общността и собствеността;
  • формиране на умения да идентифицират нужда в училище квартала или страната.
Необходими материали

  • тетрадка и химикалки за водене на наблюдения;
  • в зависимост от доброволческия проект, може да са ви необходими найлонови торбички за пазар, гумени ръкавици, гребла, лопати, цветя и семена.
Работа вкъщи

За домашна работа поставете задача на децата да наблюдават места у дома или в квартала, към които има нужда хората да се отнасят с по-голямо уважение. Децата да направят описание на мястото и занемареното му състояние и да предложат решение за подобряването му. В допълнение, децата да опишат по какъв начин доброто и уважително отношение към собствеността ще повлияе на хората, които забелязват тези промени.

Инструкции

1

Преди началото на урока: вземете произволно лични книги и материали от чиновете на различни ученици и оставете материалите разхвърляни на пода и/или ги оставете разхвърляни на чиновете на учениците. Добре е това да се направи докато учениците са извън класната стая в междучасие или за обяд.

Уважение към собствеността
2
Уважение към собствеността

След като децата се завърнат в класната стая, наблюдавайте в детайли тяхната реакция относно разхвърляните лични вещи и не бързайте да давате отговор на въпросите им за това. След 2-3 минути дайте пояснение, че сте си позволили да създадете ситуация, необходима за въвеждане в урока.

3

Обсъдете реакцията на учениците към бъркотията в класната стая и нарушаването на неприкосновеността на личните вещи на учениците от учителя, който ги е взел от чина. Попитайте учениците чии книги и материали сте взели и как биха се почувствали в подобни ситуации, когато някой пипа и взима неща от чина им без да попита. Напомнете на учениците, че по време на изминалите уроци са научили за отнасянето с уважение към другите и себе си. Попитайте ги как могат да свържат тези чувства с начина да се отнасят с уважение към вещите/собствеността (а не по-скоро към хората). Какво означава да проявяваш уважение към училищната собственост? Какво означава да се отнасяш с уважение към обществената/общностната собственост? Как ще изглежда проявата на неуважение към собствеността? Обсъдете мнението на учениците за проявата на уважение към собствеността и защо това е важно. Също така включете и понятието граници – какво е уместно и какво нарушава личното пространство или собствеността на друго лице? Определете „общата зона“ и „личната зона“ в класната стая заедно с учениците.

Уважение към собствеността
4
Уважение към собствеността

Кажете на учениците, че ще се разходят из училището, за да направят наблюдения за отношението към собствеността в училище. Ще си водят бележки за местата, за които смятат, че към собствеността се проявява уважение и грижи, и местата, където собствеността е занемарена или повредена. Може да изразят какво чувстват спрямо отношението към тези места (гордост, неудобство, желание за почистване, гняв при липсата на уважение).

5

Проверете дали всеки ученик има тетрадка и молив. Разходете се с учениците из училището, за да направят своите наблюдения. Спирайте се от време на време, за да могат те да си водят бележки.

Уважение към собствеността
6
Уважение към собствеността

След като се върнете и обсъдите заедно с класа, нарисувайте Т-образна схема на доказателствата за отнасяне с уважение и неуважение към собствеността (напр. доказателство за проява на уважение: поддържане в чист, спретнат, подреден вид,  с налични консумативи; доказателство за проява на неуважение: липсващи части, държане в мръсен, разхвърлян вид, с боклуците).

7

Обсъдете какво мислят учениците за местата в училище, към които е проявено неуважение. Обсъдете и разликите между вземането на заем, кражбата, занемаряването и повреждането на собствеността, тъй като тези понятия са свързани с отнасянето с уважение към собствеността. По какъв начин проявата на не/уважение към собствеността се отразява върху нагласите и поведението на хората в общността?

Уважение към собствеността
8
Уважение към собствеността

Разделете учениците на малки групи, за да определят място, което биха желали да подобрят и да помислят какъв ще бъде резултатът. Оставете на учениците 10 минути да си помислят и след това кажете на цялата група да избере мястото, върху което ще се насочи класът. Помогнете на учениците при планирането и извършването на тази дейност. (Ако до момента класът не е взимал общо решение, структурирайте предварително процеса: задайте процедурата).

9

Кажете на учениците, че когато споделят времето си, за да направят нещо по-добро за общността, те се проявяват като дарители. Това, което правят, помага на всички, защото така правят споделеното пространство по-добро.

Уважение към собствеността
10
Уважение към собствеността

Като следвате етапите от доброволческия проект, планирайте и проведете инициатива за отнасяне с уважение към собствеността в училище, развиване на гордост от общността и чувство за отговорност. Предвидете допълнително време за планиране, изпълнение и обсъждане на проекта.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg