Здрави млади хора, здрава общност

Учениците изучават компонентите на балансираната диета и следят хранителния и тренировъчния си режим за определен период от време. Определят каква е наличността на здравословни храни в училище, в квартала и у дома. Четат и дискутират статии в медиите за влиянието на начина на хранене върху спортните постижения.

Цели на урока

 • определят какво е „общност“ и какво е мястото им в нея;
 • определят какво е здраве и анализират здравната култура в своята общност и у дома;
 • изберат тема, свързана с младежкото здраве, по която да направят проучване;
 • научат да анализират собствените си здравни навици;
 • се научат как да изготвят карта на квартала.
Необходими материали

 • листове хартия за писане
 • хронометър или часовник със секундомер
 • копия за учениците от „Анкета за определяне на личната здравна култура“ (Приложение 1)
 • копия за учениците от статията "5 стряскащи факта за децата и тяхното здраве" (Приложение 4)
 • хартия за рисуване за картографирането
 • копия за учениците от „Здравна анкета у дома“ (Приложение 2)
 • снимка на „Моята чиния “ (Приложение 5), указание за рационално хранене, публикувано от Департамента по земеделие на САЩ
 • копия за учениците от „Дневник за начина на живот“ (Приложение 3)
 • видеоклип с изпълнение на хип-хоп в YouTube https://www.youtube.com/watch?v=OXs66q1uLPE&feature=related
Инструкции

1

Представете раздела „Здрави млади хора, здрава общност“  като възможност учениците да допринесат за промяна в своите общности, като научат за някои здравни проблеми и предприемат действия за справяне с тях. Обяснете им, че днес те ще се концентрират върху това какво представлява една общност. Обменете идеи с учениците за това какви са белезите на една общност. Например: “Знаем, че общностите могат да се формират от хора, които живеят на едно и също място. Какви са другите характеристики, които определят хората като членове на една общност? (Такива могат да бъдат общите интереси и преживявания, както и расовата или етническата принадлежност.) Напишете на дъската общо определение за целия клас.

Здрави млади хора, здрава общност
2
Здрави млади хора, здрава общност

Изиграйте игра, наречена „Кое е общото“ (инструкциите следват), за да помогнете на учениците да се опознаят по-добре и да изградят връзка на доверие помежду си. Това занимание помага на учениците да се опознаят взаимно, като открият кое е общото между тях и да се усетят като една или повече общности, от които са част.

Игра „Кое е общото“: Разделете учениците по двойки на произволен принцип. Дайте на двойките две минути, за да открият три или повече неща, които са общи за тях, освен външните белези като пол, цвят на кожата, коса или очи. Примери за възможни прилики: едни и същи любими неща (предмет в училище, спорт или отбор, цвят или книга), еднакъв музикален вкус, еднакъв брой братя и сестри, и двамата си служат предимно с лявата/дясната ръка, и двамата имат желание да пътуват до Индия или се надяват на световен мир. След като всяка двойка открие три общи неща помежду си, помолете всяка двойка да се присъедини към друга двойка, така че чрез разговор четиримата ученици да открият три общи неща помежду си. Увеличавайте групите, докато обхванете целия клас.

3

Когато класът се събере в неговата цялост, задайте следните въпроси за дискусия:

 • Как играта „Кое е общото“ промени начина, по който възприемате понятието „общност“?
 • Как можем да преправим определението на класа за „общност“, така че да включим наученото от играта?
 • Как чувството за принадлежност към сплотена група ще ни помогне да постигнем целите си?
Здрави млади хора, здрава общност
4
Здрави млади хора, здрава общност

Кажете на децата, че по време на това занимание учениците изследват значението на индивидуалните и колективните задължения в една общност, като акцентът е върху общността в класната стая.

5

Обяснете, че в рамките на тази тема и уроците в нея, учениците ще работят в малки и по-големи групи за изпълнение на различни малки доброволчески проекти свързани със здравето, които ще допринесат за промяна в общността. За да помогнат на общността, учениците трябва първо да осъзнаят, че сам по себе си класът е една микрообщност. Кажете им, че могат да подпомогнат създаването на добра работна атмосфера, като зададат правила за поведение чрез „договор“ между членовете на общността в класната стая.

Здрави млади хора, здрава общност
6
Здрави млади хора, здрава общност

Дайте определение за „договор“ като официално писмено споразумение между страните по него. Кажете на учениците, че договорите ясно излагат очакванията на хората, които са страни по тях. Чрез договора помежду си учениците ще могат да поемат лични задължения в полза на възможно най-ползотворния процеса на учене и съвместна работа.

7

Разделете учениците в групи от трима или четирима и ги помолете да направят списък с 5 или 6 правила или насоки, които според тях са важни и които са съгласни да спазват.

Здрави млади хора, здрава общност
8
Здрави млади хора, здрава общност

Нека всяка група да прочете своя списък. Записвайте предложенията на дъската. Не записвайте дублиращи се предложения. (Примерни предложения: да се показва уважение към другите, като се изслушват, докато говорят; да се поддържа положителна нагласа; да се работи в сътрудничество и всеки да бъде пълноценен член на своята група.) Помолете учениците да определят кои от насоките са най-важни, за да се създаде общност, която работи добре заедно. Отбележете със звезда или с отметка „правилата“, които са най-важни според цялата група. Дискутирайте кои да запазите, кои да обедините и кои да премахнете. Помолете един от учениците да запише окончателното споразумение върху лист хартия за флипчарт, който да се подпише от всички ученици. Оставете го на видно място в класната стая, за не забравят учениците как според тях трябва да се държат в процеса на изграждане на една здрава общност

9

Помолете децата ги да напишат своя собствена, неречникова дефиниция на понятието „добро здраве“. (Забележка: В края на темата учениците ще имат за задача да напишат разширено определение за „добро здраве“.) Помолете няколко човека да прочетат определенията си и дискутирайте. Уверете се, че в определенията им за добро здраве са включени  здравословни храни в разумни количества, редовни физически упражнения и сън. Ако учениците не споменат тези елементи, им задайте насочващи въпроси, например: “Сънят компонент на доброто здраве ли е? Защо? По какъв начин?”

Здрави млади хора, здрава общност
10
Здрави млади хора, здрава общност

Раздайте копия от „Анкета за определяне на личната здравна култура“ (Приложение № 1). Напомнете на учениците, че тя е само за тяхна информация, освен ако самите те не решат да споделят отговорите си. Дайте им няколко минути, за да приключат тази задача.

11

Без да изисквате от учениците да разкриват отговорите си, дискутирайте „Анкета за определяне на личната здравна култура“. Обърнете внимание на това, че отговорите, свързани с доброто здраве, са очевидни. Помолете няколко ученици по желание да споделят как са се почувствали, след като честно са отговорили на въпросите.

Здрави млади хора, здрава общност
12
Здрави млади хора, здрава общност

Кажете на учениците, че здравето им е важно за тях самите, за техните семейства, за общностите, към които принадлежат и за държавата. Помолете ги да дискутират защо здравето им е важно за другите. Разгледайте заедно статията „5 стряскащи факта за децата и тяхното здраве“. Оставете на учениците няколко минути да прочетат доклада. Може да поискате от някои ученици да прочетат определени точки на глас. Дискутирайте. Какво ги е изненадало? Какво ги е притеснило?

13

Помолете учениците да си избират тема и точка от статията, които трябва да проучат самостоятелно или с партньор. Учениците трябва да открият още три до пет интересни факта по избраната от тях тема, които да споделят с класа по време на следващото занятие. На учениците, които желаят да направят проучване за съня, дайте копия от статията „КОЛКО Е ВАЖЕН СЪНЯТ ЗА ДЕЦАТА“ (Дадена в Материали към темата)

Здрави млади хора, здрава общност
14
Здрави млади хора, здрава общност

Представете темата за деня: да се храним добре. Възложете задача, която се изпълнява заедно с партньор. За целта групирайте учениците по двойки на случаен принцип. Помолете всяка двойка да работи с лист и химикалка. Кажете на учениците да направят списък с възможно най-много здравословни храни, започващи с всяка съответна буква от азбуката, които могат да измислят в рамките на пети минути. Оставете на учениците няколко минути, за да планират стратегията си (например да си разделят азбуката наполовина или единият ученик само да записва храните).

15

След като изтекат петте минути, помолете една от двойките да прочете своя списък. Помолете другите двойки ученици да отбелязват с отметка храните, които присъстват и в техните списъци. Разрешете на другите ученици да посочват храни, които не са били прочетени.

Здрави млади хора, здрава общност
16
Здрави млади хора, здрава общност

Дискутирайте дали някои от храните, за които има съмнение доколко са здравословни, са наистина такива. Лазанята например здравословна ли е? (Да). Помолете учениците да начертаят линия под последните записани храни и да оценят списъците си по следния начин: 5 точки за всяка използвана буква от азбуката, 1 точка за всяка здравословна храна. За всяка храна, която не присъства в списъка на друга двойка, запишете допълнителни точки.

17

Задайте следните въпроси за дискусия:

 • Как успявахте да се сетите за здравословни храни, когато идеите ви се изчерпваха? (Възможни отговори: Представях си витрината на магазин за плодове и зеленчуци; сетих се за пазара на производителите на селскостопанска продукция, който посетих през уикенда)
 • Бихте ли казали, че знаете много, малко или почти нищо за здравословните храни? (На този въпрос ще бъдат дадени различни отговори)
Здрави млади хора, здрава общност
18
Здрави млади хора, здрава общност

Помолете учениците да запишат в своите тетрадки-дневници всичко, което са консумирали за вечеря предишния ден, както и храненията след вечеря- закуската и обяда през днешния ден.  Нека да включат в списъка и всички напитки, включително водата.

19

Покажете на учениците  „Моята чиния “ (Приложение 5). Във виртуалната чиния присъстват пет групи храни: зърнени, зеленчуци, плодове, мляко и млечни продукти и храни, богати на белтъчини. Поговорете за всяка от групите храни и колко място в чинията ѝ е отделено. Обяснете на учениците, че колкото по-голяма част от чинията заема съответната група храни, толкова повече храни от тази група трябва да присъстват в менюто им.

Здрави млади хора, здрава общност
20
Здрави млади хора, здрава общност

Помолете учениците да означат в списъка си за вечерята към коя група/кои групи принадлежи всяка от храните в него. Някои храни спадат към повече от една група. Лазанята например съдържа продукти, които попадат в групите както на богатите на белтъчини храни, така и на млякото и млечните продукти, на зърнените храни и на зеленчуците. (Храните с ниска хранителна стойност, като газираната вода и захарните изделия могат да се обособят в група „допълнителни“.)

21

Помолете учениците да сравнят списъците си за вечеря с препоръките от рубриката „Моята чиния“. Помолете ги да вдигнат ръка, ако вечерята им е включвала храни от всяка група, която ще назовете (избройте една по една петте основни групи). Попитайте учениците дали се хранят балансирано и задоволяват ли хранителните си нужди? Помолете учениците да посочат група, от която според тях трябва да консумират повече и такава от група, от която трябва да консумират повече.

Здрави млади хора, здрава общност
22
Здрави млади хора, здрава общност

Обсъдете необходимите количества – дажбите за всяка група храни. Пример: зърнени храни = една филия хляб или 1/2 чаша ориз; плодове = една ябълка със среден размер или ¾ чаша сок.

23

Обяснете на учениците, че калориите представляват единици енергия и се съдържат в храната и напитките, които консумираме. Важно е да се консумират/приемат достатъчно калории, за да можем да доставим на организма си енергията, която му е необходима, за да се развиват и да функционират. Но когато консумираме повече калории, отколкото можем да изразходваме, те се складират в тялото във вид на мазнини, а това може да доведе до множество здравословни проблеми. Броят калории, от които се нуждае всеки човек, варират в зависимост от фактори като възраст, ръст, тегло и физическа активност. Наблегнете, че физическата активност е важен компонент от здравословния начин на живот. Припомнете на учениците, че чрез физическите упражнения се изгарят калориите, които поемаме.

Здрави млади хора, здрава общност
24
Здрави млади хора, здрава общност

Раздайте копия от „Дневник на начина на живот“, в който да записвате храната, физическите упражнения, времето, прекарано пред монитора, и съня всеки ден. Кажете на учениците да попълнят дневника с данни за последните 24 часа. Добър ресурс в помощ на учениците при изчисляване на препоръчания прием на калории Приложение 4 ТАБЛИЦИ С МАЗНИНИ, БЕЛТЪЧИНИ, ВЪГЛЕХИДРАТИ, КАЛОРИИ

25

Започнете час, като припомните на учениците, че храната е толкова основна и необходима, че често служи като метафора при описанието на различни преживявания. Примери: „Върви ми по мед и масло“; „Свеж като репичка“, „Ни лук ял, ни лук мирисал“, „Каймакът на обществото“ и др.

Здрави млади хора, здрава общност
26
Здрави млади хора, здрава общност

Изиграйте играта „Пароли – идиоми с плодове“. Напомнете на учениците, че идиомът е израз, чието значение не може да се изведе логически от буквалното значение на думите в него. Направете списък с някои такива изрази на дъската, за да дискутирате: да стана на кайма (смачкан, пребит); насади се на пачи яйца (поставям се сам в неприятна ситуация), захаросвам (представям в по-добра светлина).

27

Направете картончета за играта по-горе: раздайте на всеки двама ученици по 20 картончета, подредени по азбучен ред. Помолете ги да запишат по един идиом с храна върху всяко картонче. Съберете картончетата на всички двойки и ги вържете с гумен ластик. Запишете инициалите на двамата ученици в двойката на гърба на най-горната карта. Разбъркайте тестетата картончета с идиоми и ги раздайте отново, на случаен принцип. Внимавайте да не дадете на нито една двойка картончетата, които самата тя е направила.

Здрави млади хора, здрава общност
28
Здрави млади хора, здрава общност

Как се играе играта „Пароли“: Целта на участниците е да посочат възможно най-много идиоми в рамките на една минута. Дайте на всяка двойка играчи тесте картончета с идиоми. Помолете учениците да разбъркат тези картончета с лицевата страна надолу и да ги наредят в две купчини.Играч номер едно взема първата купчина картончета и поглежда кой е идиомът, написан върху първата карта, без да го показва на играч номер две. Когато играч номер едно от всеки отбор е готов, пуснете хронометъра. Играч номер едно дава насоки, без да споменава ключовата дума от идиома. Играч номер две се опитва да познае идиома. Когато играч номер две успее да познае идиома, той взема картончето. Всеки от играчите може да каже “пас” и да премине към следваща дума. Играта продължава една минута. Водещия на играта събира неизползваните и неотгатнатите картончета с идиоми. Играчите сменят ролите си, като използват втората купчина картончета с идиоми. Двойките печелят по една точка за всеки познат идиом.

29

Използвайте останалите или прескочени картончета с идиоми, като този път целият клас играе заедно, за да ги познае. Организаторът на играта дава насоки, а учениците казват кой е идиоматичният израз. Първият, който познае идиома, взема картончето, на което е написан. Играчите прибавят спечелените по този начин точки към общия сбор точки на своята двойка.

Здрави млади хора, здрава общност
30
Здрави млади хора, здрава общност

Задайте следните въпроси за дискусия:

 • С какви видове храни изглежда най-лесно да се образуват идиоми?
 • Защо според вас има толкова много идиоми с храни? (Например защото храната е жизненоважен компонент от живота.)
31

Раздайте на учениците хартия за рисуване, за да направят приблизителна карта на  пътя си до училище или до някой магазин в района. Може също да е на магазините в района на училището. Кажете на учениците да включат всички фирми и публични зони, заедно с амбулантните търговци, парковете и игрищата. (Учениците ще допълнят и усъвършенстват картите си като част от представянето на информация.)

Здрави млади хора, здрава общност
32
Здрави млади хора, здрава общност

Дискутирайте съдържанието на картите им чрез следните въпроси: В колко обекта се продава храна? В колко от тях храната е здравословна? Колко заведения за бързо хранене има? След това задайте въпроса: „Вашия квартал/Вашата общност подкрепя ли или потиска развитието на здравословния начин на хранене?“

33

Дискутирайте относно предлаганите в училище храни. Училищната среда подкрепяща или потискаща се явява спрямо придържането към здравословни хранителни навици? Обменете с учениците идеи за начините, по които можете да си осигурите повече варианти за здравословно хранене, в училище и в квартала/общността. Записвайте идеите на хартия за флипчарт и ги окачвайте на видно място.

Здрави млади хора, здрава общност
34
Здрави млади хора, здрава общност

Напомнете на учениците за „Анкета за определяне на личната здравна култура“  (Приложение 1), която направиха по време на първото занятие. Кажете на учениците, че ще попълнят подобна анкета, която включва анализ на здравните навици в дома им. Раздайте „Здравна анкета у дома“ (Приложение 2), за да я попълнят учениците у дома и да я донесат за следващото занимание. Водещият (вие) на това упражнение също трябва да попълни екземпляр от „Здравна анкета у дома“.

35

Дискутирайте информацията от картите и анкетите на учениците. Не забравяйте да зачитате правото на личен живот на учениците при дискусията на „Здравна анкета у дома“, в която учениците следва да участват само по желание. Кажете на класа, че „хранителна пустош“ е район в дадена общност, където е трудно да се открие здравословна и/или ценово достъпна храна. В някои градски райони няма достатъчно предлагане на прясна храна. За семействата, които живеят в такива райони, понякога единственото място, от което могат да си купят храна, е супермаркетът. Примерни въпроси:

 • Мислите ли, че училището и квартала Ви имат подкрепяща позиция спрямо здравословния начин на живот? Защо да/защо не?
 • Кои според Вас са най-неотложните здравни нужди в училището/квартала?
 • Какво научихте от здравните анкети у дома? За какво ви помогнаха да си дадете сметка?
 • Как можете да помогнете на семейството си да разполага с по-здравословна храна у дома?

По какъв начин промяната в здравната култура у дома ще направи семейството ви по-щастливо?

Здрави млади хора, здрава общност
36
Здрави млади хора, здрава общност

Представете темата на деня: Физическата активност. Припомнете на учениците за трите компонента на здравословния начин на живот: здравословната храна, физическата активност и съня. Обяснете им, че днес ще говорите за физическата активност.

37

Попитайте учениците защо физическите упражнения са част от здравословния начин на живот (физическата активност укрепва мускулите, изгаря калории, осигурява енергия, добро самочувствие и настроение). Попитайте учениците и какво се случва с техния организъм, когато спортуват (движението затопля тялото, засилва сърдечния ритъм, разтяга мускулите, води до изпотяване и до учестено дишане).

Здрави млади хора, здрава общност
38
Здрави млади хора, здрава общност

Разделете учениците по двойки. Помолете ги да проверят сами честотата на сърдечния си ритъм в състояние на покой. Кажете им да запишат резултата на лист хартия и след това да проверят пулса на своя партньор, отново в състояние на покой. (Един от начините за измерване на пулса е чрез броене на ударите в рамките на десет секунди и умножаването им по 6)

39

Като следваща стъпка помолете учениците да застанат на пръсти, като поставят ръце върху облегалките на столовете. Ръководителят на тази игра дава сигнал за старт, след което учениците бягат на място колкото могат по-бързо в продължение на 60 секунди. След тези 60 секунди помолете учениците по двойки отново да проверят пулса си и запишете резултатите.

Здрави млади хора, здрава общност
40
Здрави млади хора, здрава общност

Задайте следните въпроси за дискусия:

 • На кого пулсът му е бил между 60 и 100 удара в минута? (Обяснете на учениците, че това са нормалните стойности.)
 • Какво стана с пулса Ви след като бягахте една минута? (Учести се.) Какви други физически разлики забелязвате? (Учениците би трябвало да са забелязали и затрудненото си дишане.)
41

Обяснете на учениците, че сърцето е силен мускул, който изтласква кръвта в тялото. Колкото повече се натоварва тялото, толкова по-бързо работи сърцето. Задайте следния въпрос: “Мислите ли, че сърцето работи по-усилено или по-малко, когато сте в добра физическа форма? Защо?“ (Обяснете, че мускулът на сърцето работи по-ефективно, когато сте в добра физическа форма. Когато сърцето е силно и здраво, му е необходима по-малко енергия и по-малко удари в минута, за да изтласква кръвта в човешкото тяло. Когато пулсът в покой е по-бавен, това е знак за добре работещо и здраво сърце.)

Здрави млади хора, здрава общност
42
Здрави млади хора, здрава общност

Дискутирайте с учениците въпроса защо е важно да се занимават с физически упражнения (така сърцето се поддържа здраво, укрепват мускулите, получаваме енергия и се освобождаваме от стреса). Гледайте следното видео https://www.youtube.com/watch?v=OXs66q1uLPE&feature=related

43

Помолете учениците да си обуят подходящи обувки или да останат без обувки. Разместете чиновете, за да имат достатъчно място. Пуснете видеозаписа веднъж изцяло, след което го спирайте след всяка отделна част, за да могат учениците да репетират стъпките. Гледайте записа, докато класът не научи цялото танцово съчетание. Упражнявайте танца всички заедно.

Здрави млади хора, здрава общност
44
Здрави млади хора, здрава общност

Кажете на учениците, че могат да изпълнят съчетанието си пред други класове/групи в училището и да ги научат на него, с цел да направят кампания за здравословния начин на живот в училището си. Помолете учениците да работят в малки групи, за да измислят рап рими, с които да представят танца. В текста трябва да става дума за здравословното хранене и за това колко е важна физическата активност.

45

Помолете групите да изпълнят пред класа своите рап танци. Заедно комбинирайте изпълненията, за да направите един, който да може да се изпълнява от целия клас. Репетирайте рап песента и танца към нея.

Здрави млади хора, здрава общност
46
Здрави млади хора, здрава общност

Организирайте изпълнението от учениците на рап танца си за здравословния начин на живот пред други класове в училището, за да научат и другите за това колко важно и колко приятно е да се живее здравословно.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg