Празник на добротворците

Категория: Филантропия Клас: 7, 8

Учениците оценяват по изготвени критерии ефекта от конкретни филантропски дейности на местно и/или локално равнище. Подготвят и реализират събитие „Празник на добротворците” под формата на конкурс и церемония, на която ще бъдат отпразнувани добрите дела на местни, локални и/или национални филантропи („защитници на общото благо”). Учениците се ангажират с филантропска дейност като планират, организират и провеждат събитието.  Продължителност:  Три занятия по 40 минути (Урокът предвижда провеждане на събитие)

Цели на урока

 • учениците да могат да идентифицират конкретни филантропи и организации с нестопанска цел и опишат по какъв начин тяхната дейност допринася за общото благо
 • подготвят и реализират събитие
 • работят в групи и да разпределят съотв. задачи по ефективен начин
 • направят оценка, на базата на критерии, на приноса на доброволци и организации
Необходими материали

 • официално-писмо покана до вашия клас (Приложение № 1)
 • 9 шаблона за номиниране (Приложение № 3) – по 3 за всяка група
 • таблица за оценяване на номинациите (Приложение № 4) за всеки ученик
 • списък на номинираните в конкурса
 • листчета за гласуване
 • списък на участниците в празника
 • покани за участниците в празника и материали за изготвянето им
 • 9 броя „Сертификат за благодарност”
 • 1 или 3 награди (може и символични)
 • различни материали за празненството
Инструкции

1

Урок № 1

Насочващи дейности: Покажете на учениците запечатаното и адресирано до тях писмо (Приложение № 1) и ги попитайте какво си мислят, че съдържа. Отворете плика, прочетете поканата и я покажете на учениците. Обяснете, че днес ще започнете с подготовка на събитието „Празник на добротворците – защитници на общото благо”. Попитайте учениците как се чувстват като официално и лично поканени да организират и проведат такова важно събитие, чиято успешна реализация зависи от тяхното желание, отдаденост, отговорност и пр.

Събитието ще се състои от 2 основни части – конкурс и церемония, всяка от които следва да бъде подготвена, организирана и проведена.

Разделете учениците на 3 групи. Тяхната първа задача ще бъде да направят номинации – да предложат потенциални участници в конкурса.

Празник на добротворците
2
Празник на добротворците

Кой заслужава да участва?

Попитайте учениците чували ли са за конкретни филантропски дейности със съществен принос за благото на общността, проведени на местно, регионално и/или национално равнище, и осъществени от конкретни личности и/или организации. Обсъдете кого можем да наречем „добротворец” и какво означава една кампания да е добра и ефективна (обхват, ефект, постигнати цели, уникалност и пр.).

Конкурсът „Нашият добротворец”

Разбира се, възможно е да кръстите и по друг начин събитието – конкурса и респ. церемонията. Може да обсъдите с учениците техни и ваши предложения.

3

Кого да отличим? Номинациите

За следващото занятие учениците, разделени на 3 групи, ще имат за задача да номинират участниците в събитието. Попитайте ги какво е необходимо предварително да се направи, за да се извършат подборът и изборът им. Опишете и обсъдете посочените по-долу стъпки за избор на „защитници на общото благо”. След уточняване на отделните стъпки, групите следва да се съберат и да обсъдят как ще работят най-пълноценно по изпълнение на задачата (кой какво ще прави; всички трябва да участват и пр.).

Празник на добротворците
4
Празник на добротворците

Избор на кандидати – номиниране

За да избегнете припокриване на номинации, можете да зададете конкретни тематични насоки за всяка от групите. Например:

– първа група: кампании/инициативи, свързани с образование;

– втора група: кампании/инициативи, свързани с екология;

– трета група: кампании/инициативи, свързани с населеното място/региона.

Всека от трите групи следва да предложи по 3 кандидата за участие в конкурса. Обсъдете откъде учениците могат да намерят информация за филантропски дейности на местно, регионално и/или национално равнище (възможности: да попитат близки, да потърсят информация в кметството/общината или в интернет – за насоки използвайте полезните връзки в Приложение №2). Ако има възможност, нека учениците да се насочат към местни кампании и инициативи за деца/младежи – за тях или осъществени от тях.

5

Критерии за подбор

Преди да започнете търсене на кандидати, е добре първо да изготвите общи критерии, на базата на които ще изберете заслужилите честта да участват в конкурса и събитието. Използвайте резултатите от проведеното в началото обсъждане (1. Кой заслужава да участва?). В конкурса може да участват кампании и инициативи, реализирани както от организации, така и от частни лица. Добре е да уточните и времева рамка – например, право на участие имат кампании, проведени в периода 2015-2016. Ако има възможност, критерий може да бъде организацията да е местна (ако не, то локална, респ. национална), кампанията да засяга местната общност и/или да е насочена или осъществена от деца/младежи. За допълнителни насоки използвайте и Приложение № 3. Нанесете дефинираните критерии в таблицата за оценяване на номинациите, дадена в Приложение № 4.

Празник на добротворците
6
Празник на добротворците

Кого подбрахме / Представяне на номинациите

Всяка група следва да изготви своите номинации в писмен вид (вижте примерния шаблон за номиниране – Приложение № 3) и да ги представи пред класа по избран от групата начин (възможности за използване на визуализиращи материали, презентации и пр.). Предварително раздайте на всеки ученик таблицата за оценяване на номинациите, с попълнени изготвените по-рано критерии (Приложение № 4). Докато слушат презентациите, учениците оценяват всяка една от представените номинации, попълвайки „+“ и „-“ в таблицата. Нека учениците да имат достатъчно време и условия да се запознаят подробно с представените писмени номинации и ако решат, да могат да потърсят допълнителна информация. По време на следващото занятие ще се извърши изборът на победителите, т.е. всеки ученик трябва да е готов със своя избор на една от номинираните 9 кампании.

7

Кого да отличим? Изборът

В зависимост от времето, с което разполагате, в журито участват:

 • само класът;
 • няколко класа, предварително запознати с номинациите;
 • учители, предварително запознати с номинациите;
 • родители, предварително запознати с номинациите;

Обсъдете процедурата за гласуване; дали да бъде явно или тайно. Едно от правилата е, че не може да се гласува за собствена номинация. Сложете на видно място предварително подготвен списък по номера, съдържащ името на всяка от 9-те номинирани кампании и реализиралите ги. Гласуването става по номера на кампанията (явно: който гласува за № 1, да вдигне ръка; тайно: напишете на листче номера на печелившия). За да няма „двойно гласуване”, дълго броене и пр., по-лесно е да се проведе тайно гласуване. За целта раздайте на всеки гласуващ малко листче, където той да напише съответния номер, след което съберете гласовете. По време на следващото занятие тържествено обявете резултатите – първо, второ и трето място, съобщавайки и съответния брой гласове. Акцентирайте върху факта, че всички са заслужили името „добротворци” – именно това показва номинирането им.

Празник на добротворците
8
Празник на добротворците

Церемонията „Празник на добротворците – защитници на общото благо”

Подготовка на церемонията
Къде и кога?

Обсъдете с учениците къде би могла да се проведе церемонията. Подчертайте, че при избор на мястото следва да се вземат под внимание няколко важни фактора, които трябва да са изяснени предварително: разрешение за ползване; залата да е свободна на избраната дата; за какъв период от време ще ни трябва; ще побере ли участниците (виж и: 4.2.); да е по възможност на лесно и достъпно място и пр. Изборът на дата за провеждане трябва да се съобрази с училищния календар и, разбира се, датата трябва да е така избрана, че да има достатъчно време за подготовка на церемонията и реализиране на описаните по-долу стъпки. Първо набележете няколко предпочитани от вас дати, от които после да изберете, като се съобразите с възможностите на мястото за провеждане. Може да обсъдите и дати, които да са тематично свързани с церемонията (изберете от Приложение № 5).

9

Кой ще присъства?

При избора на зала споменахме, че общият брой на присъстващите на церемонията трябва да ясен, макар и приблизително. Обсъдете кой ще присъства и кого ще поканите – ето някои от възможностите:

 • класът и класният ръководител (организаторите);
 • други заслужили ученици;
 • номинираните (един или двама представители);
 • официални гости (директор, учители; представител на кметството или общината; родители, …);
 • представители на местните медии.
Празник на добротворците
10
Празник на добротворците

Официалните покани

След като сте намерили подходящо място за провеждане и сте уточнили конкретна дата за церемонията, е време да подготвите поканите. Както номинираните, така и официалните гости трябва да получат покани, т.е. ще имате 2 типа покани. Обсъдете как да изглеждат те и какво да съдържат. Идентифицирайте различните части на една покана (като обръщение, изложение и завършваща част). Може да проведете „мозъчна атака” за възможни изрази, които да се включат в поканата и да насърчават участието. Обсъдете дали е по-добре поканата да бъде написана на ръка или на компютър. Нека всяка от групите да напише чернова на покана за номинираните, съдържаща и молба по време на церемонията съответнияът представител да направи кратко изявление в рамките на няколко минути и да разкаже повече за каузата, която защитава. Помолете номинираните да потвърдят участието си в церемонията в срок. Отделете достатъчно време за написването на поканите. Обсъдете 3-те покани, редактирайте ги и изберете окончателния вариант на поканата за номинираните. По нея изгответе и поканата за официалните гости. В зависимост от броя на специалните гости и избрания формат на поканите разпределете написването им и ги изпратете (написаната на ръка и изпратена по пощата покана би привлякла повече внимание).

11

Наградите

Обсъдете и изгответе „Сертификат за благодарност” за всеки един от номинираните ­–всички те са заслужили нашата благодарност и почит. Подгответе някакви награди за победителите, които, разбира се, може да са символични. Организирането и провеждането на празника е достатъчна награда и вие също се явявате добротворци!

Празник на добротворците
12
Празник на добротворците

Планиране на всички елементи от празненството

Успешното провеждане на събитието зависи от доброто му и детайлно планиране. Нека учениците обсъдят как си представят да протече събитието и какво ще е задължително необходимо за целта. Съобразете се с броя на участниците и с времето, за което разполагате със залата. Уточнете примерен сценарий на протичане, както и точно кой за какво конкретно ще отговаря.

 

13

Насоки:

 • финансиране на събитието, ако е необходимо;
 • изработване на плакат и мото на събитието;
 • украса;
 • меню (Интерактивно домашно задание, което включва ученик–родител, където учениците отговарят за осигуряване на храната, която ще бъде сервирана по време на празника. Това означава, че ще подготвят ястията у дома си, като помолят за помощ близките си. Разбира се, първо проверете каква е политиката на отговорните органи относно внасянето на храна.);
 • приветствена част, представяне на номинациите, изказвания на номинираните и на официалните гости, обявяване на победителите, връчване на сертификатите за благодарност и наградата, развлекателна част и пр.;
 • фотосесия;
 • почистване на помещението.
Празник на добротворците

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg