Да направим проект в полза на общността

Учениците ще преминат през процеса на идентифициране на потребностите на общността и вземане на решения въз основа на неотложността на потребностите. Учениците ще преминат през процеса на планиране, ще разработят и изпълнят собствени проекти в полза на общността. Ще направят оценка на разработения проект с помощта на таблица за оценяване и дискусия на проектите. Продължителност: 4 – 5 занятия по 40 мин.

Реализирани по този урок проекти:
Цели на урока

 • Да разбират понятията филантропия, доброволчески проект и доброволчество през планирането и изпълнението на проект, който е в полза на местната общност;
 • Да планират доброволчески проект за местната общност;
 • Да анализират качествата на практически насочен доброволчески проект;
 • Да опишат стъпките за развиване на успешна благотворителна дейност.
 • Да разработят доброволчески проект;
 • Да участват в изпълнението на планирания доброволчески проект;
 • Да направят оценка на проекта, като използват различни източници.
Необходими материали

 • Работен лист за оценка на местните потребности и Работен лист за план за действие (Приложение № 1 и 2);
 • Дъска;
 • Бележки на преподавателя относно качествен учебен доброволчески проект (Приложение № 3);
 • Примерни доброволчески проекти(Приложение № 4);
 • Образец на проектно предложение (Приложение № 5);
 • Таблица за оценяване на представянето на проектните предложения (Приложение № 6);
Работа вкъщи

Преподавателят би могъл да помоли родителите да се включат в плана за действие в общността. Това е отличен начин за привличане на родителите за партньори в учебния процес.

Подготовка на преподавателя 

Преди началото на занятието прегледайте „Бележки на преподавателя относно качествен учебен доброволчески проект” (Приложение № 3). Не пропускайте да включите описаните елементи, които водят до успешен доброволчески проект, в общата дискусия и процеса на взимане на решения.

Инструкции

1

Задайте следния въпрос на класа: „Могат ли младите хора да внесат промяна в общността?“. Насочвайте кратка дискусия.

Учениците ще съставят списък на местните потребности (вж. Приложение № 1) въз основа на отговорите от организациите, с които се свържете, или ще използват списъка, който са изработили в предните упражнения.

Да направим проект в полза на общността
2
Да направим проект в полза на общността

Всяка група ученици ще избере потребност, която да се разгледа.

Всяка група ученици ще разработи планове за действие и/или стъпките за действие за ангажиране и поемане на инициатива за посрещане на идентифицираната потребност (вж. Приложение № 2).

Учениците ще представят плановете си за одобрение пред целия клас. Класът ще обсъди всеки план и достойнствата му и ще избере този, който може най-добре да бъде изпълнен. (Учениците може да искат да съчетаят изключително добрите части на няколко плана, за да създадат най-добрия цялостен план.)

3

Направете преглед и обсъдете термините: да бъдеш гражданин, гражданско общество, гражданска отговорност/добродетел и социална дейност.

Нека учениците проведат „мозъчна атака” за качествата на един ценен и успешен доброволчески проект, така както това е залегнало в знанията им в резултат на разговорите за филантропия и благотворителна дейност. Запишете тези качества на дъската.

Да направим проект в полза на общността
4
Да направим проект в полза на общността

Насочете учениците към групова дискусия, чиято цел е да прегледат и да си напомнят идентифицираните потребности и как класът може да отговори.

Раздайте материала „Примерни доброволчески проекти”(Приложение № 4) и проведете дискусия в клас относно уместността на всеки от примерните проекти. (Бележка: помогнете на учениците да идентифицират своите възможности/ограничения, това, което биха могли и това, което не биха могли да свършат при положение, че разполагат с пари, време и др.)

5

Сведете идентифицираните потребности на общността до онези, на които класът реалистично би могъл да отговори, така че да бъдат включени два-три осъществими проекта.

Оставете учениците сами да подберат един от тези два-три проекта в зависимост от това, което най-силно ги вълнува и сформирайте групи по интереси.

Да направим проект в полза на общността
6
Да направим проект в полза на общността

Раздайте материала „Образец на проектно предложение” (Приложение №5) на всяка от групите по интереси и разгледайте заедно елементите на примерното предложение, за да се уверите, че учениците го разбират правилно.

Възложете на всяка група да изготви план за реализиране на доброволческия проект, който са си избрали и определете дата на която групите ще представят разработените планове пред класа.

7

Раздайте на учениците таблицата за оценяване, която ще използват при оценяване плана на всяка от групите (Приложение № 6)

След края на презентациите и груповото обсъждане на предложените планове за доброволчески проекти, определете чрез консенсус плана, който най-добре отговаря на определена потребност на общността и е осъществим.

Да направим проект в полза на общността
8
Да направим проект в полза на общността

След като планът е идентифициран, пристъпете към изпълнението му, като се съобразявате с всички изисквания на училището и властите за подобни дейности.

Оставете време за изпълнение на проекта и работете заедно с учениците (родителите и други членове на общността) в изпълнението на проекта.

След приключване на проекта, възложете на учениците да илюстрират своите преживявания като разработят някакъв визуален материал: например да напишат текст за песен, поема или рап; рисунка на представителна „иконка” или картина; разказче, артефакт и т.н.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg