Правилата на играта

Учениците научават или си припомнят понятията „договор“ и „обществен договор“ и обсъждат важната роля, които изпълняват правилата в насърчаването на общото благо. Учениците правят сравнения между обществен договор и участието в игри (очаквания, правила, доверие и взаимоотношения). Продължителност: 3 занятия по 40 минути.

Цели на урока

  • Да се научат да разпознават необходимостта от правила и регламенти както в игрите, така и в живота;
  • Да развият умения да идентифицират характеристиките, които подлежат на обществени договори;
  • Да развият учения да идентифицират начините за насърчаване на дарителството и общото благо, като знаят как да сключват обществени договори.
Необходими материали

  • Екземпляр за всяка група от трима ученици: „Предложения за обществен договор“
Работа вкъщи

Помолете учениците преди началото на урока да попитат у дома какви договори са сключвали възрастните от семейството им и какви са били някои от очакванията, свързани с договорите. Нека учениците обсъдят със семействата си някои от „правилата“, писаните и неписаните, които са част от „обществения договор“ на семейството. Да се обсъди по какъв начин и защо тези „правила“ са приети. Да се обсъди дали тези „правила“ могат да се променят с времето. Защо и защо не? Помолете учениците да дойдат с това знание за часа.

Инструкции

1

Урок №

Обяснете правилата на една от любимите ви игри без да посочвате в действителност името на играта. Учениците трябва да се опитат да познаят коя е играта, за която става дума. Може да разделите децата на групи от 3-4ма за по-лесно управление на процеса.

 

Правилата на играта
2
Правилата на играта

Разсъждавайте с учениците върху следното твърдение: „Игрите няма да са игри без правила“. Попитайте учениците дали според тях това твърдение винаги е вярно, и случва ли се да е вярно понякога или да не е вярно въобще. Насърчете учениците да дадат примери заедно с отговорите си, за да аргументират защо мислят по един или друг начин.

3

Напишете думата „договор“ на дъската и задайте следния въпрос: „Ако професионален спортист (дайте пример с такъв, който е известен на учениците) сключи договор със собственика на отбор, какво е длъжен да прави спортиста?“ (Задълженията по договора могат да включват да се явява да изиграе мача, да играе по правилата, да играе колкото се може най-добре, да не взема забранени стимуланти, правила за участие в реклама и др.) След като децата дискутират това задайте въпроса: „Какво са длъжни собствениците на отбори да правят съгласно договора?“ (задълженията могат да включват да плащат на професионалния спортист договорената заплата, да предоставят необходимата екипировка и обучение, да осигурят превоза до и от игрите и др.).

Правилата на играта
4
Правилата на играта

Насочете учениците към това да разберат, че в „договора“ съществуват договорени правила/договорености и отговорности, които следва да се спазват и зачитат. Можете да напишете на дъската следното твърдение: „Всички хора, които участват в игра, влизат в договор с другите участници в играта“, за да затвърдите посланието си. Помолете учениците да си представят какво биха правили, ако те самите бяха организатор на игри за ученици от училище и някои от учениците откажат да следват правилата на организираната игра или не се стараят максимално да участват и да помогнат на отбора си.

5

Попитайте децата дали според тях съществува „обществен договор“ между хората в една общност. Съществуват ли неписани правила и договорености да се играе „играта на живота“? Дайте възможност на учениците да обсъдят по какъв начин понятието „договор“ присъства в социалния им живот, в класната стая, в училището, в общността и в света им. Обсъдете колко важни са тези социални договори в „играта на живота“.

Правилата на играта
6
Правилата на играта

Провокирайте учениците да помислят над значението на израза „играта на живота“. Ако животът е игра, кои са някои от писаните правила (напр. закони) и неписаните правила (напр. моралните норми) в тази „игра“?

7

Урок № 2

Стартирайте урока, като поговорите с учениците по следните въпроси: „Кой определя правилата в живота? Как са се появили те? Променят ли се някога „правилата на живота“? Ако да, защо и защо не?“

Правилата на играта
8
Правилата на играта

Напишете се израза „общо благо“ на дъската и дайте дефиниция какво е то: общото благо е свързано с насърчаване на благосъстоянието на общността и полагането на съвместни усилия заедно с другите членове в името на по-голяма полза за всички.

9

Помолете учениците да идентифицират кои правила в „играта на живота“ насърчават общото благо. Провокирайте ги да помислят и предложат личностните характеристики и качества, които насърчават общото благо (честност, постоянство, почтеност, справедливост, сътрудничество, загриженост, даряване/споделяне и др.).

Правилата на играта
10
Правилата на играта

Разделете учениците на групи от по трима и им дайте екземпляр от Приложение 1 „Предложения за обществен договор“, който да обсъдят и попълнят.

11

След като групите са изпълнили задачата си, дайте възможност всяка група да представи работата си. Съберете отговорите на групата на лист хартия, отбележете тези, които съвпадат и отделете няколко минути да обсъдите елементите, по които няма постигнат консенсус. Помолете учениците да прочетат елементите, по които има най-много съвпадения и да ги преформулират, за да могат наистина да звучат като правилата на „играта на живота“. Нека учениците да споделят тези общи правила с целия клас (т.е. да помогнат на другите в нужда).

Правилата на играта
12
Правилата на играта

Урок №3

Разгледайте с учениците по-подробно предложенията от Приложението. И дискутирайте с децата кои от правилата на живота подпомагат общото благо. Добавете нови, извън изредените, които са вашите собствени идеи за подкрепа на общността.

13

Речник

Обществен договор – понятие, въведено от известния френски философ и енциклопедист Жан Жак Русо, което обяснява съществуването на съвременната държава. Според него човекът има две състояния : естествено, както го е създала природата и цивилизационно, което дава възможност да живее в общност с колективни потребности. След като хората осъзнават нуждата си да живеят заедно те подписват Обществен договор, като се лишават от някои аспекти на своята лична свобода в името на общото благо. Държавата е резултатът от този обществен съюз и тя се  ангажира  да произвежда публични блага , като събира средства  чрез данъци и такси.

Правилата на играта

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg