Предразсъдъци, стереотипи, дискриминация

Учениците се запознават със значението на понятията „предубеждение/предразсъдък“ „стереотип“ и „дискриминация“. Те разглеждат и обсъждат как се появяват и развиват предразсъдъците и стереотипите, какви видове биват, и какъв е техният потенциал да прераснат в дискриминация. Продължителност:  Три занятия по 40 минути

Цели на урока

 • Учениците могат да обясняват и разбират връзката предразсъдъци – стереотипи – дискриминация
 • идентифицират и разпознават предразсъдъци, стереотипи и дискриминация в училището, общността и обществото; в исторически план и в сферата на изкуствата
 • анализират негативните и опасни последици от използването на предразсъдъци и стереотипи, довеждащи до нетолерантно поведение и дискриминация
Необходими материали

 • хартия за флипчарт и маркери
 • по няколко самозалепващи се листчета за всеки ученик
 • образи за визуализация (виж: Приложения)
Инструкции

1

Подготвено вкъщи

В началото можете да обсъдите определенията на понятието „стереотип”, с които учениците са се запознали предварително (Приложение № 1).

Насочващи въпроси:

 • Какво ви направи впечатление в дефинициите?
 • Какво е общото между отделните дефиниции?

Изведете обща дефиниция, която в края на темата може да бъде актуализирана/променена/допълнена.

Предразсъдъци, стереотипи, дискриминация
2
Предразсъдъци, стереотипи, дискриминация

„Когато бях новото дете в …“

Напишете заглавието „Когато бях новото дете в …“ на дъската или на флипчарт. Нека учениците да помислят за случай, в който са се чувствали не на място или са били в непозната среда: например – нов клас, ново училище, нова компания или нов квартал. Какви са били мислите и чувствата им (включително страховете и опасенията) в тази ситуация. Нека си припомнят как се е развила ситуацията. Изчезнали ли са първоначалните им опасения или са се оправдали? Можете да използвате долупосочените насочващи фрази, като дадете на учениците до 5 минути време, за да допишат изреченията:

 • Чувствах се като „новото дете”, когато …
 • Страховете и/или опасенията ми тогава бяха, че …
 • Голяма част (или дори всички) от моите първоначални страхове и притеснения изчезнаха, когато …
 • Моите първоначални страхове и притеснения се потвърдиха, когато …
3

Припомни си, обсъди в група и сподели

Можете да проведете и задача от типа „Припомни си, обсъди в група и сподели“, при която учениците трябва да си спомнят и дискутират ситуация, в която са били жертва на предразсъдъци, стереотипи и/или дискриминация (1) и/или самите те са обидили някого, като са се отнесли към него без разбиране, на базата на предразсъдък и стереотип (2). Оставете на учениците няколко минути да помислят самостоятелно и след това ги помолете да обсъдят това, което им се е случило със седящия до тях. Дайте възможност на желаещите да споделят опита си.

Предразсъдъци, стереотипи, дискриминация
4
Предразсъдъци, стереотипи, дискриминация

Какъв е той/тя?  (Приложение № 2)

Нека учениците да напишат цифрите от 1 до 5 на лист хартия. Покажете една от предварително подбраните снимки. Задръжте снимката, така че учениците да я виждат за не повече от 30 секунди. Помолете ги да запишат първото, което им хрумва, гледайки снимката. Повторете същото с всяка от петте снимки. Може да разделите учениците на групи, в които да споделят помежду си записаното за всяка една от снимките и да обсъдят дали някакви предразсъдъци или стереотипи са повлияли върху първата им реакция. Нека няколко ученика по желание да разкажат какво са установили за собствените си предразсъдъци. Проведете обсъждане.

5

Процес на формиране на стереотипи

Представете следните 4 базови стъпки в процеса на формиране на стереотипи:

 • Възприемането на заобикалящия ни свят преминава през процес на категоризация ние групираме това, което виждаме.
 • Причислявайки към някаква група, ние приемаме, че членовете на тази група си приличат.

Можете да използвате следния пример, визуализирайки го чрез предварително подготвени образи, за да покажете различните възможности за причисляване към група на базата на нещо общо.

Групирането се извършва по определен признак, на базата на някаква прилика.

 • Същевременно, по същия признак правим и разлика – членовете на едната група се различават от членовете на другата група.
 • След като сме групирали по един признак, възможно е да решим, че този признак е характерен не просто за онова, което сме видели, а за всички членове на тази група.

 

Предразсъдъци, стереотипи, дискриминация
6
Предразсъдъци, стереотипи, дискриминация

Обобщение: Ето защо, когато чуем, видим или дори самите ние направим някакво обобщение или генерализация, трябва да подходим към това критично. Критичният подход е свързан със задаване на въпроси и търсене на техните отговори. Борбата със стереотипите се основава на знание, рефлексия и саморефлексия!

Допълнително: Можете да поговорите за етимологията на думата „предразсъдък” като нещо буквално „преди” разсъдъка, както и за връзката (респ. разликата) между различни гледни точки и стереотипи. В човешкия мозък е заложен естествен стремеж и необходимост да организира информацията в модели и категории, за да може да се ориентира в заобикалящата ни действителност. Въпреки че това поведение е естествено, то лесно може да доведе до стереотипно мислене, основаващо се на обобщени и генерализирани представи и предположения, а не на точна информация. Акцентирайте върху индивидуалността – всеки от нас е неповторим в своите мисли, действия и външност.

7

Видове стереотипи / Положителни и отрицателни стереотипи

Можете да попитате учениците какви видове стереотипи съществуват, записвайки отговорите им на дъската/флипчарта. Обобщете, че видовете стереотипи зависят от критерия (причината), според който се извършва групирането и генерализирането. Или казано по друг начин, според онова, което е различно, което отличава една група от друга група (можете да използвате таблицата от Приложение № 3). Обсъдете кои стереотипи са положителни и кои отрицателни, наблягайки и на факта, че няма неутрален стереотип, а всеки е оценъчен (може учениците да допопълнят колони 3 и 4 в таблицата от Приложение № 3); обсъдете защо даден стереотип, който изглежда положителен, може да бъде/е отрицателен, насочвайки учениците към идеята, че трябва да се избягва използването на каквито и да било стереотипи.

Предразсъдъци, стереотипи, дискриминация
8
Предразсъдъци, стереотипи, дискриминация

Пример: Националните стереотипи

Едни от често срещаните стереотипи са националните. При този тип стереотипи на гражданите на съответната държава се приписват някакви типични качества или нещо, което е свързано с тази страна (история, политика, типични ястия и напитки, и пр.), става емблематично и за всички нейни граждани.

Разделете учениците на 5 отбора – по един за всяка от следните държави: България, Германия, Америка, Финландия, Турция (може да изберете и други държави и да направите връзка с примерите от Приложение № 4; добре е да фигурират държави, за които се предполага, че учениците знаят повече неща и такива, които са по-малко известни). Раздайте на групите самозалепващи се листчета хартия, върху които в рамките на 3 минути (важно е времето за изпълнение да е кратко) да напишат стереотипите, които са чували за съответната държава/поданици. Не уточнявайте предварително дали да пишат за държавата или за поданиците й – по този начин може да анализирате отговорите и от тази гледна точка. След изтичане на времето, учениците залепват листчетата върху лист от флипчарта, определен за съответната държава. Оставете на учениците време да разгледат резултатите. След това ги насочете за размисъл върху следните въпроси:

 • Стереотипи ли са това и какво мислите за тях?
 • Положителни и/или отрицателни са те? Има ли разлика и ако е така, каква е тя?
 • За коя държава/поданици са написани най-много на брой стереотипи и за коя – най-малко? За коя държава/поданици са написани най-много на брой отрицателни стереотипи, а за коя – положителни? Какви са причините за тези резултати? (насочване: липса на информация, влияние на медиите, исторически опит, и пр.)
 • Случвало ли ви се е да мислите в стереотипи за хората от други държави?

Шеговит пример, демонстриращ стереотипно мислене (вкл. и за национални предразсъдъци, предубеждения и стереотипи) са вицовете. Попитайте учениците дали се сещат за подобни примери, като можете да обсъдите доколко и в какви случаи хуморът може да бъде обиждащ и дискриминиращ. Използвайте материали от Приложение № 4.

 

9

Разгледаните шеговити примери за национални стереотипи ясно показват различните неща, върху които се базират тези образи. Те могат да бъдат както положителни, така и отрицателни, защото стереотипът е и форма на оценка. Но тази оценка е пред-разсъдък – нещо, върху което не се размишлява, не се рефлектира. А предразсъдъците са опасни. Стереотипите могат да доведат до негативно отношение и поведение, нетолерантност и дискриминация.

 

Предразсъдъци, стереотипи, дискриминация
10
Предразсъдъци, стереотипи, дискриминация

Възможности за обсъждане:

 • Как могат стереотипите да станат причина за лишаване на хората от правата им?
 • В исторически план, как различни групи хора са били лишавани от права заради предразсъдъци и стереотипи? Дайте примери.
 • Защо е важно да се вслушваме в мнението на всички в една общност и да зачитаме правото на глас на всекиго?
11

Изкуството срещу стереотипите

(използвайте материали от Приложение № 5)

Разгледайте примери от различни изкуства, свързани с борбата срещу предразсъдъците и стереотипите. Може да отбележите и че изкуствата (театър, музика, визуално изкуство, литература и пр.) представляват отражение на времената и културите, в които са създадени, респективно на предразсъдъците и стереотипите.

Предразсъдъци, стереотипи, дискриминация
12
Предразсъдъци, стереотипи, дискриминация

Заключително обсъждане „Защо предразсъдъците и стереотипите са опасни?”

Стереотипите и предразсъдъците могат да:

 • обидят или ядосат някого;
 • породят прояви на насилие;
 • попречат на изграждането на взаимоотношения между хората;
 • се превърнат в пречка пред непредубеденото и толерантно мислене.

Въпреки че даден човек може да е различен или странен за нас, той има право на индивидуалност и зачитане на мнението. Насочете вниманието на учениците към предразсъдъците. Дискутирайте как предразсъдъците и дезинформацията могат да лишат хората от правата им (връзка между предразсъдъците и гражданските права).

 

13

Разгледайте материали от интернет, свързани с кампании и акции срещу предразсъдъците и стереотипите. Обсъдете и примери за проява на омраза и кибертормоз, както и борбата против този набиращ все повече сила феномен. Дискутирайте влиянието на новите медии върху младежите (вижте примерите в Приложение № 6).

Предразсъдъците/предубежденията (мненията) имат потенциал да прераснат в стереотипи (обобщения) и когато те се използват, резултатът може да доведе до дискриминация (несправедливо отношение) и расизъм. Тъй като предразсъдъците се изграждат лесно, трябва наистина да се стараем да не им се поддаваме в мисленето си. Мненията ни влияят върху нашето поведение, ето защо трябва да ги формираме по интелигентен и обоснован начин.

Предразсъдъци, стереотипи, дискриминация

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg